• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ รูป ชื่อ ยอดวิว ดู
1 พิธีทำบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • 11:24:15 AM
6
2 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ พระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์ สุเมธี
 • 19 กุมภาพันธ์ 2564
 • 10:48:15 AM
5
3 โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม “การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียน”
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564
 • 7:56:15 AM
6
4 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน วิจัย หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 21 มกราคม 2564
 • 10:33:15 AM
66
5 พิธีไหว้พระพุทธรูป พระภูมิเจ้าที่ วิทยาลัยพยาบาลฯ
 • 22 มกราคม 2564
 • 9:43:15 AM
24
6 มอบของขวัญพร้อมขอพรปีใหม่
 • 06 มกราคม 2564
 • 2:54:45 PM
23
7 ประชุมหารือร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้กับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
 • 07 มกราคม 2564
 • 3:50:45 PM
28
8 โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล ประจำปี 2563
 • 28 ธันวาคม 2563
 • 9:37:30 AM
22
9 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และมอบนโยบายบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
 • 22 ธันวาคม 2563
 • 9:29:15 AM
22
10 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา(อาจารย์ใหญ่)
 • 18 ธันวาคม 2563
 • 2:57:45 PM
25
11 ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)
 • 14 ธันวาคม 2563
 • 3:06:00 PM
35
12 ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562
 • 14 ธันวาคม 2563
 • 11:07:30 AM
29
13 ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • 07 ธันวาคม 2563
 • 10:28:30 AM
29
14 การประกวดดาวเดือน ดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2563
 • 28 พฤศจิกายน 2563
 • 1:28:15 PM
29
15 BCNN ขับขี่ปลอดภัย สร้างเสริมวินัยจราจร
 • 28 พฤศจิกายน 2563
 • 1:22:00 PM
21
16 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะอาชีพด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตจังหวัดนครพนม
 • 18 พฤศจิกายน 2563
 • 1:21:00 PM
25
17 เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
 • 31 ตุลาคม 2563
 • 10:28:00 AM
38
18 ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
 • 27 ตุลาคม 2563
 • 10:08:15 AM
46
19 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
 • 21 ตุลาคม 2563
 • 2:44:15 PM
50
20 มอบทุนการศึกษา
 • 04 ตุลาคม 2563
 • 10:35:45 AM
46
21 ฮักแพง โฮมใจ ร่วมผูกสายใย วันเกษียณ
 • 29 กันยายน 2563
 • 11:05:30 AM
32
22 วันมหิดล ประจำปี 2563
 • 24 กันยายน 2563
 • 2:20:30 PM
51
23 การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการพยาบาลในยุควิถีใหม่ New normal
 • 23 กันยายน 2563
 • 2:54:45 PM
52
24 โครงการ Service Mind การบริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม และการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • 17 กันยายน 2563
 • 8:33:00 AM
31
25 งานเกษียณอายุราชการ เลี้ยงต้อนรับ และเลี้ยงส่ง
 • 16 กันยายน 2563
 • 1:25:15 PM
43
26 งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
 • 15 กันยายน 2563
 • 3:23:30 PM
49
27 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพฯ
 • 04 กันยายน 2563
 • 9:05:30 AM
53
28 ครบรอบ 15 ปี วันสถาปนามหาลัยนครพนม
 • 03 กันยายน 2563
 • 11:02:45 AM
77
29 พิธีมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2563
 • 27 สิงหาคม 2563
 • 10:00:30 AM
88
30 พิธีเลื่อนชั้น มอบหมวก เข็มชั้นปี และมอบรางวัล ประจำปีการศึกษา 2563
 • 27 สิงหาคม 2563
 • 9:57:15 AM
78
31 พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 • 27 สิงหาคม 2563
 • 9:51:45 AM
58
32 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม
 • 22 สิงหาคม 2563
 • 10:27:30 AM
96
33 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 • 21 สิงหาคม 2563
 • 11:49:30 AM
57
34 ประกวดดาวเดือน Freshy boy and girl 2020
 • 20 สิงหาคม 2563
 • 10:52:30 AM
69
35 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ. Academic writing and effective English presentation
 • 13 สิงหาคม 2563
 • 3:20:15 PM
125
36 พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10
 • 14 สิงหาคม 2563
 • 1:53:00 PM
64
37 พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง
 • 11 สิงหาคม 2563
 • 8:55:00 AM
48
38 โครงการ "พัฒนาการทำงานเป็นทีม การสร้างค่านิยมร่วมของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน (HRD)"
 • 11 สิงหาคม 2563
 • 10:01:00 AM
72
39 โครงการบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ
 • 01 สิงหาคม 2563
 • 1:54:30 PM
80
40 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 • 31 กรกฎาคม 2563
 • 2:19:00 PM
63
41 โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประจำปี 2563
 • 21 กรกฎาคม 2563
 • 10:13:45 AM
82
42 ประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 2564
 • 17 กรกฎาคม 2563
 • 10:36:45 AM
81
43 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ประจำปี 2563
 • 17 กรกฎาคม 2563
 • 3:42:15 PM
67
44 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
 • 16 กรกฎาคม 2563
 • 10:17:00 AM
33
45 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับ 4 พันธกิจหลัก
 • 11 กรกฎาคม 2563
 • 9:10:00 AM
32
46 โครงการกล้าหาญจริยธรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น
 • 10 กรกฎาคม 2563
 • 9:27:15 AM
29
47 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 • 10 กรกฎาคม 2563
 • 4:23:45 PM
31
48 กิจกรรมเผ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
 • 10 กรกฎาคม 2563
 • 11:49:45 AM
23
49 โครงการบริการวิชาการ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 03 กรกฎาคม 2563
 • 3:29:30 PM
28
50 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมรับนักศึกษาเข้าวิทยาลัยฯ และเข้าหอพัก
 • 29 มิถุนายน 2563
 • 11:28:00 AM
48
51 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28 (ระบบออนไลน์)
 • 25 มิถุนายน 2563
 • 1:31:00 PM
39
52 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11
 • 23 มิถุนายน 2563
 • 1:17:45 PM
28
53 ประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน
 • 17 มิถุนายน 2563
 • 1:17:15 PM
79
54 อบรมจริยธรรม ลิขสิทธิ์งานวิจัยและนวัตกรรม
 • 12 มิถุนายน 2563
 • 9:18:15 AM
61
55 กิจกรรม 5 ส
 • 10 มิถุนายน 2563
 • 8:52:30 AM
122
56 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์
 • 15 พฤษภาคม 2563
 • 8:33:00 PM
284
57 แนวทางการดำเนินงานเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • 19 มีนาคม 2563
 • 1:12:45 PM
87
58 เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23
 • 12 มีนาคม 2563
 • 9:59:45 AM
110
59 มาตรการคัดกรองเพื่อป้องกัน covid-19
 • 09 มีนาคม 2563
 • 9:48:45 AM
80
60 รณรงค์การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019
 • 13 กุมภาพันธ์ 2563
 • 9:44:15 AM
40
61 การแข่งขันกีฬาลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี2020
 • 01 กุมภาพันธ์ 2563
 • 10:43:30 AM
63
62 ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติประจำปี 2563
 • 24 มกราคม 2563
 • 1:14:00 PM
41
63 กิจกรรมปั่นจักรยานชายโชงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม
 • 19 มกราคม 2563
 • 9:52:30 AM
50
64 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563
 • 11 มกราคม 2563
 • 7:02:30 AM
46
65 คณบดี วพบ.นพ.ฯ เข้ามอบกระเข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563
 • 03 มกราคม 2563
 • 9:30:00 AM
36
66 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรและกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
 • 02 มกราคม 2563
 • 10:35:15 AM
40
67 โครงการสร้างความสัมพันธ์และวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
 • 25 ธันวาคม 2562
 • 10:32:15 AM
39
68 ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • 23 ธันวาคม 2562
 • 9:54:45 AM
32
69 โครงการพัฒนาการวัดประเมินผล กิจกรรมพัฒนาข้อสอบรวบยอดทางการพยาบาล
 • 16 ธันวาคม 2562
 • 2:08:15 PM
57
70 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญสายสนับสนุน
 • 14 ธันวาคม 2562
 • 1:53:30 PM
44
71 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน วพบ.นครพนม เข้าศึกษาดูงาน วพบ.นครราชสีมา
 • 13 ธันวาคม 2562
 • 11:42:00 AM
43
72 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
 • 11 ธันวาคม 2562
 • 6:38:45 AM
112
73 ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
 • 09 ธันวาคม 2562
 • 9:32:45 AM
36
74 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
 • 05 ธันวาคม 2562
 • 2:57:15 PM
32
75 Freshy NPU 2019 การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนมประจำปี 2562
 • 09 พฤศจิกายน 2562
 • 8:45:45 AM
59
76 งานประเพณีลอยกระทง 2562
 • 06 พฤศจิกายน 2562
 • 8:50:45 AM
44
77 วันปิยมหาราช ประจำปี 2562
 • 23 ตุลาคม 2562
 • 10:28:15 PM
52
78 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
 • 21 ตุลาคม 2562
 • 10:38:15 PM
202
79 งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562
 • 13 ตุลาคม 2562
 • 9:50:30 PM
222
80 วันมหิดล ประจำปี 2562
 • 24 กันยายน 2562
 • 6:50:00 AM
71
81 การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร
 • 22 กันยายน 2562
 • 11:06:30 AM
108
82 พิธีสมโภชยกยอดน้ำค้างทองคำ กระดิ่งทองคำชัยมงคล ฯ
 • 09 กันยายน 2562
 • 2:14:45 PM
70
83 นักศึกษา วพบ.นพ.ได้รับรางวัลระดับดี ประเภท Poster Presentation
 • 07 กันยายน 2562
 • 10:35:45 AM
59
84 ร่วมพิธีมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียนอายุราชการ
 • 06 กันยายน 2562
 • 5:37:15 PM
42
85 นักศึกษาวิทยาลัยฯ รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
 • 07 กันยายน 2562
 • 5:07:45 PM
26
86 วันครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาลัยนครพนม
 • 02 กันยายน 2562
 • 7:30:45 AM
32
87 โครงการปั้มช่วยชีวิตปลอดภัย
 • 28 สิงหาคม 2562
 • 2:57:15 PM
44
88 BCNN ขับขี่ปลอดภัย
 • 28 สิงหาคม 2562
 • 2:48:00 PM
31
89 พิธีมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2562
 • 22 สิงหาคม 2562
 • 10:46:15 AM
56
90 พิธีไหว้ครู รับหมวก เลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • 22 สิงหาคม 2562
 • 10:41:00 AM
57
91 ทำบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่
 • 22 สิงหาคม 2562
 • 9:26:00 AM
42
92 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 18 สิงหาคม 2562
 • 11:45:00 AM
49
93 วันแม่แห่งขาติ
 • 12 สิงหาคม 2562
 • 12:35:15 PM
29
94 เยี่ยมแหล่งฝึกและชี้แจงแผนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา
 • 05 สิงหาคม 2562
 • 9:35:15 AM
45
95 ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น
 • 30 กรกฎาคม 2562
 • 11:46:00 AM
106
96 ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ
 • 22 กรกฎาคม 2562
 • 9:18:45 AM
45
97 ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี
 • 22 กรกฎาคม 2562
 • 3:33:45 PM
46
98 ประเมินคุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
 • 27 มิถุนายน 2562
 • 9:57:45 AM
46
99 รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นฯ
 • 17 มิถุนายน 2562
 • 2:47:15 PM
85
100 คิด-ทำนอกกรอบ
 • 14 มิถุนายน 2562
 • 12:56:30 PM
48
101 Walk Rally
 • 14 มิถุนายน 2562
 • 8:30:15 AM
52
102 พิธีบายศรีสู่ขวัญ
 • 14 มิถุนายน 2562
 • 11:03:15 AM
43
103 " ออนซอนเด้...เสน่ห์นครพนม"
 • 12 มิถุนายน 2562
 • 11:11:15 AM
29
104 ม.สงขลานครินทร์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
 • 07 มิถุนายน 2562
 • 9:00:45 AM
41
105 พิธีทำน้ำอภิเษก
 • 08 เมษายน 2562
 • 2:35:45 PM
84
106 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิจัยระหว่างประเทศ
 • 25 มีนาคม 2562
 • 3:16:15 PM
91
107 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ปีการศึกษา 2561
 • 26 มีนาคม 2562
 • 3:07:15 PM
82
108 มอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันปีใหม๋ ประจำปี2562
 • 03 มกราคม 2562
 • 10:17:15 AM
87
109 โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัติย์
 • 04 ธันวาคม 2561
 • 9:37:00 AM
107
110 วันพยาบาลแห่งชาติ
 • 22 ตุลาคม 2561
 • 10:59:15 AM
140
111 ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 27 กันยายน 2561
 • 10:09:30 AM
107
112 วันมหิดล
 • 24 กันยายน 2561
 • 11:13:45 AM
90
113 เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
 • 19 กันยายน 2561
 • 11:59:45 AM
96
114 เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 28 สิงหาคม 2561
 • 1:24:00 PM
88
115 ประกวดดาว-เดือน ประจำปี2561 (FRESHY2018) (ชุดผ้าไทย)
 • 22 สิงหาคม 2561
 • 8:28:30 PM
116
116 โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0
 • 18 สิงหาคม 2561
 • 8:09:00 AM
89
117 พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และมอบดวงประทีปประจำปีการศึกษา 2561
 • 16 สิงหาคม 2561
 • 1:01:30 PM
119
118 พิธีเลื่อนชั้น มอบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561
 • 16 สิงหาคม 2561
 • 10:58:45 AM
94
119 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 • 28 กรกฎาคม 2561
 • 11:09:15 AM
110
120 สภาการพยาบาล ให้การรับรองวิทยาลัยฯ ในหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 5 ปี
 • 29 มิถุนายน 2561
 • 2:24:30 PM
176
121 ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
 • 27 มิถุนายน 2561
 • 9:59:45 AM
135
122 ขอแสดงความยินดี นางสาวพัชรินทร์ หลิ่งแก้ว นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
 • 08 มิถุนายน 2561
 • 1:54:00 PM
181
123 กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 10:43:00 AM
140
124 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่8 และอำลาสถาบัน
 • 01 มิถุนายน 2561
 • 12:23:30 PM
158
125 โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 12:47:00 PM
67
126 พิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 • 26 พฤษภาคม 2561
 • 8:59:45 AM
195
127 กิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ.ประจำปี 2561
 • 11 เมษายน 2561
 • 10:40:30 AM
179
128 วพบ.นพ. ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
 • 28 มีนาคม 2561
 • 9:17:15 AM
184
129 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
 • 26 มีนาคม 2561
 • 2:29:45 PM
211
130 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 • 07 มีนาคม 2561
 • 9:08:00 AM
156
131 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10
 • 08 มีนาคม 2561
 • 1:46:15 PM
207
132 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการ
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:27:15 AM
188
133 ธุรกิจแนวใหม่สไตล์ท่องเที่ยวชุมชน
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:50:30 AM
162
134 วันภูไทโลก
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:48:15 AM
156
135 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
 • 08 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:25:30 AM
145
136 กิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 2
 • 31 มกราคม 2561
 • 7:00:45 AM
131
137 โครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคมครั้งที่ 16
 • 19 มกราคม 2561
 • 11:51:30 AM
167
138 คณะผู้บริหาร มนพ. พบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 • 22 มกราคม 2561
 • 9:54:30 AM
171
139 โครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่3/2561
 • 22 มกราคม 2561
 • 10:08:00 AM
162
140 ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่๒๑
 • 12 ธันวาคม 2560
 • 11:31:30 AM
272
141 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560
 • 21 ตุลาคม 2560
 • 12:10:45 PM
222
142 ทำบุญอาจารย์ใหญ่
 • 18 ตุลาคม 2560
 • 7:00:00 AM
220
143 ร่วมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2560
 • 05 ตุลาคม 2560
 • 3:31:30 PM
212
144 วันมหิดล
 • 24 กันยายน 2560
 • 6:30:15 AM
162
145 กราบแทบฝ่าพระบาท ขอร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคคาลัย.
 • 21 กันยายน 2560
 • 10:30:54 AM
158
146 กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
 • 14 กันยายน 2560
 • 11:58:08 AM
170
147 นักศึกษา วพบ.นพ. ได้รับรางวัล Poster Presentation ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 30 สิงหาคม 2560
 • 12:21:16 AM
163
148 นักศึกษา วพบ.นพ. ได้รับ “รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์“
 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:35:09 AM
142
149 วพบ. นครพนม มนพ. ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. สกลนคร วันที่สอง
 • 16 สิงหาคม 2560
 • 9:38:38 AM
156
150 “นักวิจัยดีเด่น“
 • 16 สิงหาคม 2560
 • 9:15:37 AM
152
151 พิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปี 2559
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:42:16 AM
156
152 การประชุมวิชาการ เนื่องในวาระ ครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยฯ
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:10:16 AM
149
153 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือก รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:36:15 AM
133
154 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:55:14 AM
153
155 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้กำลังใจ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และเงินช่วยเหลือ ให้แก่โรงเรียนนาราชควาย เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:49:13 AM
130