• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ รูป ชื่อ ยอดวิว ดู
1 ขอแสดงความยินดี นางสาวพัชรินทร์ หลิ่งแก้ว นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
 • 08 มิถุนายน 2561
 • 1:54:00 PM
53
2 กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 10:43:00 AM
19
3 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่8 และอำลาสถาบัน
 • 01 มิถุนายน 2561
 • 12:23:30 PM
59
4 โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 12:47:00 PM
3
5 พิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 • 26 พฤษภาคม 2561
 • 8:59:45 AM
65
6 กิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ.ประจำปี 2561
 • 11 เมษายน 2561
 • 10:40:30 AM
93
7 วพบ.นพ. ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
 • 28 มีนาคม 2561
 • 9:17:15 AM
88
8 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
 • 26 มีนาคม 2561
 • 2:29:45 PM
113
9 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 • 07 มีนาคม 2561
 • 9:08:00 AM
56
10 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10
 • 08 มีนาคม 2561
 • 1:46:15 PM
91
11 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการ
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:27:15 AM
81
12 ธุรกิจแนวใหม่สไตล์ท่องเที่ยวชุมชน
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:50:30 AM
68
13 วันภูไทโลก
 • 16 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:48:15 AM
62
14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
 • 08 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:25:30 AM
67
15 กิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 2
 • 31 มกราคม 2561
 • 7:00:45 AM
68
16 โครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคมครั้งที่ 16
 • 19 มกราคม 2561
 • 11:51:30 AM
91
17 คณะผู้บริหาร มนพ. พบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 • 22 มกราคม 2561
 • 9:54:30 AM
92
18 โครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่3/2561
 • 22 มกราคม 2561
 • 10:08:00 AM
77
19 ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่๒๑
 • 12 ธันวาคม 2560
 • 11:31:30 AM
169
20 กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560
 • 21 ตุลาคม 2560
 • 12:10:45 PM
122
21 ทำบุญอาจารย์ใหญ่
 • 18 ตุลาคม 2560
 • 7:00:00 AM
123
22 ร่วมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2560
 • 05 ตุลาคม 2560
 • 3:31:30 PM
120
23 วันมหิดล
 • 24 กันยายน 2560
 • 6:30:15 AM
81
24 กราบแทบฝ่าพระบาท ขอร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคคาลัย.
 • 21 กันยายน 2560
 • 10:30:54 AM
75
25 กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
 • 14 กันยายน 2560
 • 11:58:08 AM
73
26 นักศึกษา วพบ.นพ. ได้รับรางวัล Poster Presentation ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 30 สิงหาคม 2560
 • 12:21:16 AM
72
27 นักศึกษา วพบ.นพ. ได้รับ “รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2560 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์“
 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:35:09 AM
60
28 วพบ. นครพนม มนพ. ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ. สกลนคร วันที่สอง
 • 16 สิงหาคม 2560
 • 9:38:38 AM
66
29 “นักวิจัยดีเด่น“
 • 16 สิงหาคม 2560
 • 9:15:37 AM
66
30 พิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปี 2559
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:42:16 AM
74
31 การประชุมวิชาการ เนื่องในวาระ ครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยฯ
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:10:16 AM
66
32 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือก รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:36:15 AM
59
33 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:55:14 AM
72
34 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้กำลังใจ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และเงินช่วยเหลือ ให้แก่โรงเรียนนาราชควาย เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:49:13 AM
55