• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง “การจัดการคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร”
 • 22 กันยายน 2562
 • 12:26:45 PM
2
2 นักศึกษา วพบ.นพ.ได้รับรางวัลระดับดี ประเภท Poster Presentation
 • 07 กันยายน 2562
 • 10:10:45 AM
17
3 ร่วมพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการ
 • 07 กันยายน 2562
 • 10:02:00 AM
9
4 นักศึกษาฯ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
 • 06 กันยายน 2562
 • 5:33:15 PM
14
5 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
 • 05 กันยายน 2562
 • 10:53:00 AM
16
6 วันครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาลัยนครพนม
 • 02 กันยายน 2562
 • 12:33:30 PM
11
7 พิธีเลื่อนชั้นปี มอบแถบหมวก เข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562
 • 26 สิงหาคม 2562
 • 3:38:45 PM
22
8 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 • 25 สิงหาคม 2562
 • 10:53:45 AM
10
9 พิธีมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2562
 • 25 สิงหาคม 2562
 • 10:53:15 AM
6
10 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปี 2562
 • 21 สิงหาคม 2562
 • 8:23:00 PM
3
11 ทำบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่
 • 22 สิงหาคม 2562
 • 9:30:00 AM
5
12 กิจกรรมคณะผู้บริหารพบปะนักศึกษาทุกชั้นปี
 • 20 สิงหาคม 2562
 • 3:01:45 PM
6
13 ขอแสดงความยินดีแต่ คณบดี
 • 18 สิงหาคม 2562
 • 2:44:15 PM
10
14 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 18 สิงหาคม 2562
 • 2:41:30 PM
4
15 เยี่ยมแหล่งฝึกและชี้แจงแผนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา
 • 01 สิงหาคม 2562
 • 9:33:00 AM
11
16 ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น
 • 30 กรกฎาคม 2562
 • 11:49:45 AM
11
17 จดหมายข่าว ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
 • 27 มิถุนายน 2561
 • 10:46:15 AM
229
18 จดหมายข่าว กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะระหว่างการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 1:50:00 PM
167
19 จดหมายข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 12:46:30 PM
206
20 จดหมายข่าว วพบ.นพ. ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
 • 29 มีนาคม 2561
 • 10:37:15 AM
295
21 จดหมายข่าว กิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ. ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
 • 11 เมษายน 2561
 • 11:23:30 AM
219
22 จดหมายข่าว กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 • 07 มีนาคม 2561
 • 9:40:30 AM
180
23 จดหมายข่าว กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10
 • 03 มีนาคม 2561
 • 11:52:00 AM
179
24 จดหมายข่าว กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการ
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:24:00 AM
177
25 จดหมายข่าว การเสวนา หัวข้อ "ธุรกิจแนวใหม่สไตล์ท่องเที่ยวชุมชน"
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:25:15 AM
150
26 จดหมายข่าว งานวันภูไทโลก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:24:15 AM
122
27 จดหมายข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:18:30 AM
108
28 จดหมายข่าว "มหาวิทยาลัยนครพนม" ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 2
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:12:00 AM
120
29 จดหมายข่าว โครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคม "ครั้งที่ 16"
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:11:45 AM
102
30 จดหมายข่าว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแขวงสะหวันนเขตสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วพบ.นพ.
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:09:30 AM
99
31 จดหมายข่าว คณะผู้บริหาร ม.นพ. พบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลฯ
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:49:45 AM
107
32 จดหมายข่าว การอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager: CM) ปีงบประมาณ 2561
 • 07 กุมภาพันธ์ 2561
 • 2:24:45 PM
92