• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 Freshy NPU 2019 การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนมประจำปี 2562
 • 09 พฤศจิกายน 2562
 • 8:56:30 AM
0
2 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
 • 06 พฤศจิกายน 2562
 • 8:55:45 AM
0
3 การประชุมนักศึกษานานาชาติ เพื่อจัดตั้งชมรมนักศึกษานานาชาติ
 • 08 พฤศจิกายน 2562
 • 10:29:30 AM
2
4 กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ วพบ.นพ.
 • 05 พฤศจิกายน 2562
 • 2:44:15 PM
3
5 วันปิยมหาราช
 • 23 ตุลาคม 2562
 • 2:13:00 PM
3
6 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
 • 21 ตุลาคม 2562
 • 2:50:00 PM
5
7 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ยกย่องพยาบาลผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2562
 • 11 ตุลาคม 2562
 • 12:47:15 PM
14
8 วันมหิดล
 • 24 กันยายน 2562
 • 10:56:15 AM
17
9 พิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ
 • 21 กันยายน 2562
 • 10:54:45 AM
16
10 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง “การจัดการคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร”
 • 22 กันยายน 2562
 • 12:26:45 PM
29
11 นักศึกษา วพบ.นพ.ได้รับรางวัลระดับดี ประเภท Poster Presentation
 • 07 กันยายน 2562
 • 10:10:45 AM
36
12 ร่วมพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการ
 • 07 กันยายน 2562
 • 10:02:00 AM
24
13 นักศึกษาฯ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
 • 06 กันยายน 2562
 • 5:33:15 PM
23
14 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
 • 05 กันยายน 2562
 • 10:53:00 AM
26
15 วันครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาลัยนครพนม
 • 02 กันยายน 2562
 • 12:33:30 PM
13
16 พิธีเลื่อนชั้นปี มอบแถบหมวก เข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562
 • 26 สิงหาคม 2562
 • 3:38:45 PM
25
17 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 • 25 สิงหาคม 2562
 • 10:53:45 AM
12
18 พิธีมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2562
 • 25 สิงหาคม 2562
 • 10:53:15 AM
9
19 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปี 2562
 • 21 สิงหาคม 2562
 • 8:23:00 PM
7
20 ทำบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่
 • 22 สิงหาคม 2562
 • 9:30:00 AM
8
21 กิจกรรมคณะผู้บริหารพบปะนักศึกษาทุกชั้นปี
 • 20 สิงหาคม 2562
 • 3:01:45 PM
9
22 ขอแสดงความยินดีแต่ คณบดี
 • 18 สิงหาคม 2562
 • 2:44:15 PM
15
23 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 18 สิงหาคม 2562
 • 2:41:30 PM
7
24 เยี่ยมแหล่งฝึกและชี้แจงแผนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา
 • 01 สิงหาคม 2562
 • 9:33:00 AM
13
25 ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น
 • 30 กรกฎาคม 2562
 • 11:49:45 AM
14
26 จดหมายข่าว ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
 • 27 มิถุนายน 2561
 • 10:46:15 AM
235
27 จดหมายข่าว กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะระหว่างการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 1:50:00 PM
170
28 จดหมายข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 12:46:30 PM
209
29 จดหมายข่าว วพบ.นพ. ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
 • 29 มีนาคม 2561
 • 10:37:15 AM
299
30 จดหมายข่าว กิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ. ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
 • 11 เมษายน 2561
 • 11:23:30 AM
222
31 จดหมายข่าว กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 • 07 มีนาคม 2561
 • 9:40:30 AM
183
32 จดหมายข่าว กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10
 • 03 มีนาคม 2561
 • 11:52:00 AM
181
33 จดหมายข่าว กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการ
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:24:00 AM
180
34 จดหมายข่าว การเสวนา หัวข้อ "ธุรกิจแนวใหม่สไตล์ท่องเที่ยวชุมชน"
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:25:15 AM
153
35 จดหมายข่าว งานวันภูไทโลก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:24:15 AM
124
36 จดหมายข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:18:30 AM
109
37 จดหมายข่าว "มหาวิทยาลัยนครพนม" ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 2
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:12:00 AM
123
38 จดหมายข่าว โครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคม "ครั้งที่ 16"
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:11:45 AM
105
39 จดหมายข่าว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแขวงสะหวันนเขตสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วพบ.นพ.
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:09:30 AM
101
40 จดหมายข่าว คณะผู้บริหาร ม.นพ. พบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลฯ
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:49:45 AM
110
41 จดหมายข่าว การอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager: CM) ปีงบประมาณ 2561
 • 07 กุมภาพันธ์ 2561
 • 2:24:45 PM
94