• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 พิธีทำบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่
 • 19 กุมภาพันธ์ 2564
 • 11:20:15 AM
6
2 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ พระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์ สุเมธี
 • 17 กุมภาพันธ์ 2564
 • 10:47:45 AM
10
3 โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม “การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียน”
 • 10 กุมภาพันธ์ 2564
 • 7:54:30 AM
6
4 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน วิจัย หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 21 มกราคม 2564
 • 11:06:45 AM
29
5 พิธีไหว้พระพุทธรูป พระภูมิเจ้าที่ วิทยาลัยพยาบาลฯ
 • 21 มกราคม 2564
 • 8:22:30 AM
26
6 มอบของขวัญพร้อมขอพรเนื่องในวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • 06 มกราคม 2564
 • 2:36:00 PM
23
7 มอบของขวัญพร้อมขอพรเนื่องในวันปีใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
 • 06 มกราคม 2564
 • 2:36:15 PM
23
8 มอบของขวัญพร้อมขอพรเนื่องในวันปีใหม่ โรงพยาบาลนครพนม
 • 06 มกราคม 2564
 • 2:34:00 PM
20
9 มอบของขวัญพร้อมขอพรเนื่องในวันปีใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • 05 มกราคม 2564
 • 2:33:00 PM
20
10 มอบของขวัญพร้อมขอพรเนื่องในวันปีใหม่ (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 • 05 มกราคม 2564
 • 2:30:45 PM
14
11 ประชุมหารือร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้กับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
 • 05 มกราคม 2564
 • 3:49:00 PM
15
12 โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล ประจำปี 2563
 • 25 ธันวาคม 2563
 • 9:42:15 AM
23
13 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพบปะบุคลากร ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และมอบนโยบายบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
 • 22 ธันวาคม 2563
 • 4:30:45 PM
24
14 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่)
 • 18 ธันวาคม 2563
 • 1:36:15 PM
22
15 ฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
 • 15 ธันวาคม 2563
 • 8:21:30 AM
19
16 ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
 • 15 ธันวาคม 2563
 • 8:20:00 AM
19
17 ประกวดดาวเดือน และดาวเทียม
 • 04 ธันวาคม 2563
 • 11:32:00 AM
19
18 BCNN ขับขี่ปลอดภัย สร้างเสริมวินัยจราจร
 • 28 พฤศจิกายน 2563
 • 1:22:30 PM
14
19 ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
 • 27 ตุลาคม 2563
 • 1:09:45 PM
38
20 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
 • 22 ตุลาคม 2563
 • 5:13:45 PM
44
21 มอบทุนการศึกษา
 • 04 ตุลาคม 2563
 • 10:33:30 AM
30
22 ฮักแพง โฮมใจ ร่วมผูกสายใย วันเกษียณ
 • 02 ตุลาคม 2563
 • 11:06:15 AM
40
23 วันมหิดล ประจำปี 2563
 • 24 กันยายน 2563
 • 2:21:30 PM
31
24 การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการพยาบาลในยุควิถีใหม่ New normal
 • 23 กันยายน 2563
 • 2:52:45 PM
34
25 โครงการ Service Mind การบริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม และการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • 17 กันยายน 2563
 • 8:31:00 AM
29
26 งานเกษียณอายุราชการ เลี้ยงต้อนรับ และเลี้ยงส่ง
 • 21 กันยายน 2563
 • 1:07:00 PM
35
27 งานเกษียณอายุราชการ เลี้ยงต้อนรับ และเลี้ยงส่ง
 • 16 กันยายน 2563
 • 1:05:30 PM
20
28 งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
 • 16 กันยายน 2563
 • 6:01:00 PM
27
29 อบรมระบบฝึกปฏิบัติการ จำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส
 • 11 กันยายน 2563
 • 2:57:30 PM
25
30 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
 • 04 กันยายน 2563
 • 8:59:45 AM
32
31 ครบรอบ 15 ปี วันสถาปนามหาลัยนครพนม
 • 03 กันยายน 2563
 • 10:55:00 AM
30
32 พิธีเลื่อนชั้น มอบหมวก เข็มชั้นปี และมอบรางวัล ประจำปีการศึกษา 2563
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 9:20:30 AM
48
33 พิธีมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2563
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 9:19:15 AM
40
34 พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 9:18:15 AM
30
35 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม
 • 22 สิงหาคม 2563
 • 10:30:30 AM
38
36 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 • 21 สิงหาคม 2563
 • 11:42:30 AM
26
37 ประกวดดาวเดือน Freshy boy and girl 2020
 • 19 สิงหาคม 2563
 • 10:51:30 AM
30
38 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
 • 18 สิงหาคม 2563
 • 3:55:15 PM
25
39 พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10
 • 14 สิงหาคม 2563
 • 1:48:30 PM
29
40 พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง
 • 11 สิงหาคม 2563
 • 9:01:00 AM
32
41 โครงการ "พัฒนาการทำงานเป็นทีม การสร้างค่านิยมร่วมของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน (HRD)"
 • 11 สิงหาคม 2563
 • 10:04:15 AM
30
42 โครงการบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ
 • 01 สิงหาคม 2563
 • 1:53:45 PM
40
43 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 • 31 กรกฎาคม 2563
 • 2:25:00 PM
31
44 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ประจำปี 2563
 • 21 กรกฎาคม 2563
 • 10:27:45 AM
41
45 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
 • 16 กรกฎาคม 2563
 • 10:26:45 AM
33
46 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับ 4 พันธกิจหลัก
 • 11 กรกฎาคม 2563
 • 12:51:15 PM
33
47 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 • 10 กรกฎาคม 2563
 • 4:32:30 PM
35
48 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมรับนักศึกษาเข้าวิทยาลัยฯ และเข้าหอพัก
 • 29 มิถุนายน 2563
 • 11:17:15 AM
62
49 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11
 • 23 มิถุนายน 2563
 • 10:15:45 AM
31
50 ประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน
 • 19 มิถุนายน 2563
 • 10:47:45 AM
53
51 การแข่งขันกีฬาลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี2020
 • 01 กุมภาพันธ์ 2563
 • 8:44:15 AM
93
52 เข้าพบเพื่อขอพรและมอบกระเช้าของขวัญ ส่วนราชการต่างๆ ใน จ.นครพนม เนื่องในวาระดิถึขี้นปีใหม่ 2563
 • 06 มกราคม 2563
 • 9:12:00 AM
66
53 เข้าพบเพื่อขอพรและมอบกระเช้าของขวัญ คณะผู้บริหาร ม.นครพนม เนื่องในวาระดิถึขี้นไปีใหม่ 2563
 • 05 มกราคม 2563
 • 9:10:45 AM
66
54 ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • 24 ธันวาคม 2562
 • 4:35:15 PM
92
55 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา น.ส.เมษา จันทร์แดง
 • 18 ธันวาคม 2562
 • 2:40:45 PM
86
56 โครงการพัฒนาการวัดประเมินผล กิจกรรมพัฒนาข้อสอบรวบยอดทางการพยาบาล
 • 16 ธันวาคม 2562
 • 2:37:15 PM
45
57 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญสายสนับสนุน
 • 14 ธันวาคม 2562
 • 1:44:15 PM
39
58 สายสนับสนุนศึกษาดูงาน วพบ.นครราชสีมา
 • 17 ธันวาคม 2562
 • 11:00:30 AM
40
59 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูไพศาลธรรมมงคล
 • 20 พฤศจิกายน 2562
 • 2:01:15 PM
39
60 Freshy NPU 2019 การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนมประจำปี 2562
 • 09 พฤศจิกายน 2562
 • 8:56:30 AM
39
61 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
 • 06 พฤศจิกายน 2562
 • 8:55:45 AM
41
62 การประชุมนักศึกษานานาชาติ เพื่อจัดตั้งชมรมนักศึกษานานาชาติ
 • 08 พฤศจิกายน 2562
 • 10:29:30 AM
42
63 กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ วพบ.นพ.
 • 05 พฤศจิกายน 2562
 • 2:44:15 PM
41
64 วันปิยมหาราช
 • 23 ตุลาคม 2562
 • 2:13:00 PM
267
65 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
 • 21 ตุลาคม 2562
 • 2:50:00 PM
206
66 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ยกย่องพยาบาลผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2562
 • 11 ตุลาคม 2562
 • 12:47:15 PM
213
67 วันมหิดล
 • 24 กันยายน 2562
 • 10:56:15 AM
77
68 พิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ
 • 21 กันยายน 2562
 • 10:54:45 AM
73
69 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง “การจัดการคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร”
 • 22 กันยายน 2562
 • 12:26:45 PM
93
70 นักศึกษา วพบ.นพ.ได้รับรางวัลระดับดี ประเภท Poster Presentation
 • 07 กันยายน 2562
 • 10:10:45 AM
70
71 ร่วมพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการ
 • 07 กันยายน 2562
 • 10:02:00 AM
62
72 นักศึกษาฯ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
 • 06 กันยายน 2562
 • 5:33:15 PM
62
73 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
 • 05 กันยายน 2562
 • 10:53:00 AM
67
74 วันครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาลัยนครพนม
 • 02 กันยายน 2562
 • 12:33:30 PM
48
75 พิธีเลื่อนชั้นปี มอบแถบหมวก เข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562
 • 26 สิงหาคม 2562
 • 3:38:45 PM
54
76 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 • 25 สิงหาคม 2562
 • 10:53:45 AM
40
77 พิธีมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2562
 • 25 สิงหาคม 2562
 • 10:53:15 AM
34
78 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปี 2562
 • 21 สิงหาคม 2562
 • 8:23:00 PM
36
79 ทำบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่
 • 22 สิงหาคม 2562
 • 9:30:00 AM
34
80 กิจกรรมคณะผู้บริหารพบปะนักศึกษาทุกชั้นปี
 • 20 สิงหาคม 2562
 • 3:01:45 PM
36
81 ขอแสดงความยินดีแต่ คณบดี
 • 18 สิงหาคม 2562
 • 2:44:15 PM
43
82 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 18 สิงหาคม 2562
 • 2:41:30 PM
36
83 เยี่ยมแหล่งฝึกและชี้แจงแผนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา
 • 01 สิงหาคม 2562
 • 9:33:00 AM
48
84 ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น
 • 30 กรกฎาคม 2562
 • 11:49:45 AM
45
85 จดหมายข่าว ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
 • 27 มิถุนายน 2561
 • 10:46:15 AM
291
86 จดหมายข่าว กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะระหว่างการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 1:50:00 PM
225
87 จดหมายข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 12:46:30 PM
267
88 จดหมายข่าว วพบ.นพ. ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
 • 29 มีนาคม 2561
 • 10:37:15 AM
330
89 จดหมายข่าว กิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ. ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
 • 11 เมษายน 2561
 • 11:23:30 AM
250
90 จดหมายข่าว กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 • 07 มีนาคม 2561
 • 9:40:30 AM
210
91 จดหมายข่าว กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10
 • 03 มีนาคม 2561
 • 11:52:00 AM
211
92 จดหมายข่าว กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการ
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:24:00 AM
207
93 จดหมายข่าว การเสวนา หัวข้อ "ธุรกิจแนวใหม่สไตล์ท่องเที่ยวชุมชน"
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:25:15 AM
180
94 จดหมายข่าว งานวันภูไทโลก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:24:15 AM
152
95 จดหมายข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:18:30 AM
128
96 จดหมายข่าว "มหาวิทยาลัยนครพนม" ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 2
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:12:00 AM
150
97 จดหมายข่าว โครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคม "ครั้งที่ 16"
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:11:45 AM
133
98 จดหมายข่าว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแขวงสะหวันนเขตสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วพบ.นพ.
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:09:30 AM
125
99 จดหมายข่าว คณะผู้บริหาร ม.นพ. พบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลฯ
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:49:45 AM
139
100 จดหมายข่าว การอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager: CM) ปีงบประมาณ 2561
 • 07 กุมภาพันธ์ 2561
 • 2:24:45 PM
120