• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 วันมหิดล ประจำปี 2563
 • 24 กันยายน 2563
 • 2:21:30 PM
0
2 การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการพยาบาลในยุควิถีใหม่ New normal
 • 23 กันยายน 2563
 • 2:52:45 PM
1
3 โครงการ Service Mind การบริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม และการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • 17 กันยายน 2563
 • 8:31:00 AM
3
4 งานเกษียณอายุราชการ เลี้ยงต้อนรับ และเลี้ยงส่ง
 • 21 กันยายน 2563
 • 1:07:00 PM
5
5 งานเกษียณอายุราชการ เลี้ยงต้อนรับ และเลี้ยงส่ง
 • 16 กันยายน 2563
 • 1:05:30 PM
3
6 งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
 • 16 กันยายน 2563
 • 6:01:00 PM
11
7 อบรมระบบฝึกปฏิบัติการ จำลองสถานการณ์ทางคลินิกแบบหน้าจอสัมผัส
 • 11 กันยายน 2563
 • 2:57:30 PM
9
8 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
 • 04 กันยายน 2563
 • 8:59:45 AM
17
9 ครบรอบ 15 ปี วันสถาปนามหาลัยนครพนม
 • 03 กันยายน 2563
 • 10:55:00 AM
13
10 พิธีเลื่อนชั้น มอบหมวก เข็มชั้นปี และมอบรางวัล ประจำปีการศึกษา 2563
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 9:20:30 AM
31
11 พิธีมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2563
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 9:19:15 AM
24
12 พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
 • 31 สิงหาคม 2563
 • 9:18:15 AM
18
13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม
 • 22 สิงหาคม 2563
 • 10:30:30 AM
26
14 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
 • 21 สิงหาคม 2563
 • 11:42:30 AM
13
15 ประกวดดาวเดือน Freshy boy and girl 2020
 • 19 สิงหาคม 2563
 • 10:51:30 AM
17
16 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
 • 18 สิงหาคม 2563
 • 3:55:15 PM
11
17 พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10
 • 14 สิงหาคม 2563
 • 1:48:30 PM
17
18 พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง
 • 11 สิงหาคม 2563
 • 9:01:00 AM
19
19 โครงการ "พัฒนาการทำงานเป็นทีม การสร้างค่านิยมร่วมของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน (HRD)"
 • 11 สิงหาคม 2563
 • 10:04:15 AM
17
20 โครงการบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ
 • 01 สิงหาคม 2563
 • 1:53:45 PM
24
21 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 • 31 กรกฎาคม 2563
 • 2:25:00 PM
18
22 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ประจำปี 2563
 • 21 กรกฎาคม 2563
 • 10:27:45 AM
29
23 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
 • 16 กรกฎาคม 2563
 • 10:26:45 AM
20
24 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับ 4 พันธกิจหลัก
 • 11 กรกฎาคม 2563
 • 12:51:15 PM
19
25 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 • 10 กรกฎาคม 2563
 • 4:32:30 PM
23
26 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมรับนักศึกษาเข้าวิทยาลัยฯ และเข้าหอพัก
 • 29 มิถุนายน 2563
 • 11:17:15 AM
46
27 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11
 • 23 มิถุนายน 2563
 • 10:15:45 AM
16
28 ประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน
 • 19 มิถุนายน 2563
 • 10:47:45 AM
37
29 การแข่งขันกีฬาลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี2020
 • 01 กุมภาพันธ์ 2563
 • 8:44:15 AM
78
30 เข้าพบเพื่อขอพรและมอบกระเช้าของขวัญ ส่วนราชการต่างๆ ใน จ.นครพนม เนื่องในวาระดิถึขี้นปีใหม่ 2563
 • 06 มกราคม 2563
 • 9:12:00 AM
48
31 เข้าพบเพื่อขอพรและมอบกระเช้าของขวัญ คณะผู้บริหาร ม.นครพนม เนื่องในวาระดิถึขี้นไปีใหม่ 2563
 • 05 มกราคม 2563
 • 9:10:45 AM
49
32 ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • 24 ธันวาคม 2562
 • 4:35:15 PM
76
33 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา น.ส.เมษา จันทร์แดง
 • 18 ธันวาคม 2562
 • 2:40:45 PM
67
34 โครงการพัฒนาการวัดประเมินผล กิจกรรมพัฒนาข้อสอบรวบยอดทางการพยาบาล
 • 16 ธันวาคม 2562
 • 2:37:15 PM
30
35 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญสายสนับสนุน
 • 14 ธันวาคม 2562
 • 1:44:15 PM
24
36 สายสนับสนุนศึกษาดูงาน วพบ.นครราชสีมา
 • 17 ธันวาคม 2562
 • 11:00:30 AM
24
37 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูไพศาลธรรมมงคล
 • 20 พฤศจิกายน 2562
 • 2:01:15 PM
24
38 Freshy NPU 2019 การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนมประจำปี 2562
 • 09 พฤศจิกายน 2562
 • 8:56:30 AM
24
39 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
 • 06 พฤศจิกายน 2562
 • 8:55:45 AM
26
40 การประชุมนักศึกษานานาชาติ เพื่อจัดตั้งชมรมนักศึกษานานาชาติ
 • 08 พฤศจิกายน 2562
 • 10:29:30 AM
28
41 กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ วพบ.นพ.
 • 05 พฤศจิกายน 2562
 • 2:44:15 PM
26
42 วันปิยมหาราช
 • 23 ตุลาคม 2562
 • 2:13:00 PM
253
43 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
 • 21 ตุลาคม 2562
 • 2:50:00 PM
191
44 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ยกย่องพยาบาลผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2562
 • 11 ตุลาคม 2562
 • 12:47:15 PM
198
45 วันมหิดล
 • 24 กันยายน 2562
 • 10:56:15 AM
63
46 พิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ
 • 21 กันยายน 2562
 • 10:54:45 AM
59
47 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง “การจัดการคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร”
 • 22 กันยายน 2562
 • 12:26:45 PM
78
48 นักศึกษา วพบ.นพ.ได้รับรางวัลระดับดี ประเภท Poster Presentation
 • 07 กันยายน 2562
 • 10:10:45 AM
56
49 ร่วมพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการ
 • 07 กันยายน 2562
 • 10:02:00 AM
46
50 นักศึกษาฯ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
 • 06 กันยายน 2562
 • 5:33:15 PM
47
51 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
 • 05 กันยายน 2562
 • 10:53:00 AM
52
52 วันครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาลัยนครพนม
 • 02 กันยายน 2562
 • 12:33:30 PM
35
53 พิธีเลื่อนชั้นปี มอบแถบหมวก เข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562
 • 26 สิงหาคม 2562
 • 3:38:45 PM
41
54 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 • 25 สิงหาคม 2562
 • 10:53:45 AM
27
55 พิธีมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2562
 • 25 สิงหาคม 2562
 • 10:53:15 AM
23
56 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปี 2562
 • 21 สิงหาคม 2562
 • 8:23:00 PM
24
57 ทำบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่
 • 22 สิงหาคม 2562
 • 9:30:00 AM
21
58 กิจกรรมคณะผู้บริหารพบปะนักศึกษาทุกชั้นปี
 • 20 สิงหาคม 2562
 • 3:01:45 PM
23
59 ขอแสดงความยินดีแต่ คณบดี
 • 18 สิงหาคม 2562
 • 2:44:15 PM
30
60 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 18 สิงหาคม 2562
 • 2:41:30 PM
22
61 เยี่ยมแหล่งฝึกและชี้แจงแผนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา
 • 01 สิงหาคม 2562
 • 9:33:00 AM
31
62 ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น
 • 30 กรกฎาคม 2562
 • 11:49:45 AM
30
63 จดหมายข่าว ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
 • 27 มิถุนายน 2561
 • 10:46:15 AM
275
64 จดหมายข่าว กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะระหว่างการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 1:50:00 PM
212
65 จดหมายข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 12:46:30 PM
252
66 จดหมายข่าว วพบ.นพ. ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
 • 29 มีนาคม 2561
 • 10:37:15 AM
315
67 จดหมายข่าว กิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ. ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
 • 11 เมษายน 2561
 • 11:23:30 AM
235
68 จดหมายข่าว กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 • 07 มีนาคม 2561
 • 9:40:30 AM
196
69 จดหมายข่าว กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10
 • 03 มีนาคม 2561
 • 11:52:00 AM
197
70 จดหมายข่าว กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการ
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:24:00 AM
194
71 จดหมายข่าว การเสวนา หัวข้อ "ธุรกิจแนวใหม่สไตล์ท่องเที่ยวชุมชน"
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:25:15 AM
167
72 จดหมายข่าว งานวันภูไทโลก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:24:15 AM
138
73 จดหมายข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:18:30 AM
116
74 จดหมายข่าว "มหาวิทยาลัยนครพนม" ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 2
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:12:00 AM
137
75 จดหมายข่าว โครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคม "ครั้งที่ 16"
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:11:45 AM
118
76 จดหมายข่าว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแขวงสะหวันนเขตสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วพบ.นพ.
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:09:30 AM
111
77 จดหมายข่าว คณะผู้บริหาร ม.นพ. พบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลฯ
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:49:45 AM
125
78 จดหมายข่าว การอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager: CM) ปีงบประมาณ 2561
 • 07 กุมภาพันธ์ 2561
 • 2:24:45 PM
106