• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 จดหมายข่าว ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
 • 27 มิถุนายน 2561
 • 10:46:15 AM
209
2 จดหมายข่าว กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะระหว่างการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 1:50:00 PM
163
3 จดหมายข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 12:46:30 PM
195
4 จดหมายข่าว วพบ.นพ. ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
 • 29 มีนาคม 2561
 • 10:37:15 AM
291
5 จดหมายข่าว กิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ. ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
 • 11 เมษายน 2561
 • 11:23:30 AM
216
6 จดหมายข่าว กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 • 07 มีนาคม 2561
 • 9:40:30 AM
176
7 จดหมายข่าว กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10
 • 03 มีนาคม 2561
 • 11:52:00 AM
174
8 จดหมายข่าว กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการ
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:24:00 AM
173
9 จดหมายข่าว การเสวนา หัวข้อ "ธุรกิจแนวใหม่สไตล์ท่องเที่ยวชุมชน"
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:25:15 AM
146
10 จดหมายข่าว งานวันภูไทโลก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:24:15 AM
117
11 จดหมายข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:18:30 AM
104
12 จดหมายข่าว "มหาวิทยาลัยนครพนม" ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 2
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:12:00 AM
116
13 จดหมายข่าว โครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคม "ครั้งที่ 16"
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:11:45 AM
98
14 จดหมายข่าว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแขวงสะหวันนเขตสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วพบ.นพ.
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:09:30 AM
95
15 จดหมายข่าว คณะผู้บริหาร ม.นพ. พบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลฯ
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:49:45 AM
102
16 จดหมายข่าว การอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager: CM) ปีงบประมาณ 2561
 • 07 กุมภาพันธ์ 2561
 • 2:24:45 PM
89