• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
 • 10 กรกฎาคม 2563
 • 4:32:30 PM
2
2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมรับนักศึกษาเข้าวิทยาลัยฯ และเข้าหอพัก
 • 29 มิถุนายน 2563
 • 11:17:15 AM
23
3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11
 • 23 มิถุนายน 2563
 • 10:15:45 AM
2
4 ประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน
 • 19 มิถุนายน 2563
 • 10:47:45 AM
25
5 การแข่งขันกีฬาลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี2020
 • 01 กุมภาพันธ์ 2563
 • 8:44:15 AM
67
6 เข้าพบเพื่อขอพรและมอบกระเช้าของขวัญ ส่วนราชการต่างๆ ใน จ.นครพนม เนื่องในวาระดิถึขี้นปีใหม่ 2563
 • 06 มกราคม 2563
 • 9:12:00 AM
39
7 เข้าพบเพื่อขอพรและมอบกระเช้าของขวัญ คณะผู้บริหาร ม.นครพนม เนื่องในวาระดิถึขี้นไปีใหม่ 2563
 • 05 มกราคม 2563
 • 9:10:45 AM
42
8 ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • 24 ธันวาคม 2562
 • 4:35:15 PM
66
9 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา น.ส.เมษา จันทร์แดง
 • 18 ธันวาคม 2562
 • 2:40:45 PM
57
10 โครงการพัฒนาการวัดประเมินผล กิจกรรมพัฒนาข้อสอบรวบยอดทางการพยาบาล
 • 16 ธันวาคม 2562
 • 2:37:15 PM
21
11 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญสายสนับสนุน
 • 14 ธันวาคม 2562
 • 1:44:15 PM
15
12 สายสนับสนุนศึกษาดูงาน วพบ.นครราชสีมา
 • 17 ธันวาคม 2562
 • 11:00:30 AM
17
13 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูไพศาลธรรมมงคล
 • 20 พฤศจิกายน 2562
 • 2:01:15 PM
17
14 Freshy NPU 2019 การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนมประจำปี 2562
 • 09 พฤศจิกายน 2562
 • 8:56:30 AM
17
15 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
 • 06 พฤศจิกายน 2562
 • 8:55:45 AM
19
16 การประชุมนักศึกษานานาชาติ เพื่อจัดตั้งชมรมนักศึกษานานาชาติ
 • 08 พฤศจิกายน 2562
 • 10:29:30 AM
18
17 กิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ วพบ.นพ.
 • 05 พฤศจิกายน 2562
 • 2:44:15 PM
18
18 วันปิยมหาราช
 • 23 ตุลาคม 2562
 • 2:13:00 PM
19
19 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
 • 21 ตุลาคม 2562
 • 2:50:00 PM
18
20 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราฯ ยกย่องพยาบาลผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2562
 • 11 ตุลาคม 2562
 • 12:47:15 PM
28
21 วันมหิดล
 • 24 กันยายน 2562
 • 10:56:15 AM
32
22 พิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ
 • 21 กันยายน 2562
 • 10:54:45 AM
31
23 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง “การจัดการคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร”
 • 22 กันยายน 2562
 • 12:26:45 PM
42
24 นักศึกษา วพบ.นพ.ได้รับรางวัลระดับดี ประเภท Poster Presentation
 • 07 กันยายน 2562
 • 10:10:45 AM
48
25 ร่วมพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการ
 • 07 กันยายน 2562
 • 10:02:00 AM
37
26 นักศึกษาฯ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
 • 06 กันยายน 2562
 • 5:33:15 PM
40
27 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
 • 05 กันยายน 2562
 • 10:53:00 AM
42
28 วันครบรอบ 14 ปี วันสถาปนามหาลัยนครพนม
 • 02 กันยายน 2562
 • 12:33:30 PM
25
29 พิธีเลื่อนชั้นปี มอบแถบหมวก เข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562
 • 26 สิงหาคม 2562
 • 3:38:45 PM
37
30 พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 • 25 สิงหาคม 2562
 • 10:53:45 AM
23
31 พิธีมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2562
 • 25 สิงหาคม 2562
 • 10:53:15 AM
18
32 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปี 2562
 • 21 สิงหาคม 2562
 • 8:23:00 PM
18
33 ทำบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่
 • 22 สิงหาคม 2562
 • 9:30:00 AM
18
34 กิจกรรมคณะผู้บริหารพบปะนักศึกษาทุกชั้นปี
 • 20 สิงหาคม 2562
 • 3:01:45 PM
20
35 ขอแสดงความยินดีแต่ คณบดี
 • 18 สิงหาคม 2562
 • 2:44:15 PM
27
36 งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • 18 สิงหาคม 2562
 • 2:41:30 PM
18
37 เยี่ยมแหล่งฝึกและชี้แจงแผนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา
 • 01 สิงหาคม 2562
 • 9:33:00 AM
26
38 ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น
 • 30 กรกฎาคม 2562
 • 11:49:45 AM
26
39 จดหมายข่าว ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
 • 27 มิถุนายน 2561
 • 10:46:15 AM
247
40 จดหมายข่าว กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะระหว่างการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 1:50:00 PM
182
41 จดหมายข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • 04 มิถุนายน 2561
 • 12:46:30 PM
220
42 จดหมายข่าว วพบ.นพ. ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล
 • 29 มีนาคม 2561
 • 10:37:15 AM
312
43 จดหมายข่าว กิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ. ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
 • 11 เมษายน 2561
 • 11:23:30 AM
232
44 จดหมายข่าว กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 • 07 มีนาคม 2561
 • 9:40:30 AM
193
45 จดหมายข่าว กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10
 • 03 มีนาคม 2561
 • 11:52:00 AM
193
46 จดหมายข่าว กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการ
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:24:00 AM
190
47 จดหมายข่าว การเสวนา หัวข้อ "ธุรกิจแนวใหม่สไตล์ท่องเที่ยวชุมชน"
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:25:15 AM
163
48 จดหมายข่าว งานวันภูไทโลก อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:24:15 AM
135
49 จดหมายข่าว โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
 • 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:18:30 AM
114
50 จดหมายข่าว "มหาวิทยาลัยนครพนม" ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 2
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:12:00 AM
133
51 จดหมายข่าว โครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคม "ครั้งที่ 16"
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:11:45 AM
115
52 จดหมายข่าว วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแขวงสะหวันนเขตสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน วพบ.นพ.
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 9:09:30 AM
109
53 จดหมายข่าว คณะผู้บริหาร ม.นพ. พบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลฯ
 • 06 กุมภาพันธ์ 2561
 • 8:49:45 AM
121
54 จดหมายข่าว การอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager: CM) ปีงบประมาณ 2561
 • 07 กุมภาพันธ์ 2561
 • 2:24:45 PM
102