• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 51
2 หลักเกณฑ์อัตราค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน พ.ศ.2560
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:00:38 AM
186
3 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่องก้าวสู่มิติใหม่ : การบริการสุขภาพปฐมภูมิไทย
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:35:37 AM
155
4 โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้าครั้งที่ 15
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:19:37 AM
158
5 การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และบริการวิชาการระดับดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:00:37 AM
156
6 ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:37:36 AM
143