• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • info@bcnn.ac.th

ข่าวสอบ/ประกวดราคา

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : ปรับปรุงหอพักนักศึกษาพยาบาล 3
2 ประกวดราคาสร้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักนักศึกษาพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2
3 ตารางแสดงวงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานสร้างก่อสร้าง 2
4 โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา 1
5 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ 14
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 9
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 13
9 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 12
10 จ้างก่อสร้างโรงเก็บขยะ
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:31:39 AM
12
11 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 และอาคาร 3 (ทาสีภายนอกและภายในอาคาร) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:19:39 AM
11
12 รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:06:39 AM
10
13 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 และอาคาร 3 (ทาสีภายในและภายนอกอาคาร) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:53:38 AM
11
14 สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวบุคลากร (หลังที่1,2) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:38:38 AM
10