• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • info@bcnn.ac.th

ข่าวสอบ/ประกวดราคา

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ 6
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 3
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 7
4 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2561 8
5 จ้างก่อสร้างโรงเก็บขยะ
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:31:39 AM
5
6 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 และอาคาร 3 (ทาสีภายนอกและภายในอาคาร) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:19:39 AM
4
7 รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและไม่ได้รับการคัดเลือก
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:06:39 AM
4
8 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 และอาคาร 3 (ทาสีภายในและภายนอกอาคาร) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:53:38 AM
4
9 สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักเรือนแถวบุคลากร (หลังที่1,2) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 • 02 กรกฎาคม 2560
 • 12:38:38 AM
4