• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ข่าววิจัย/สัมนา

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 ขอเชิญร่วมเสนอ โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด 244
2 ประชาสัมพันธ์การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 234
3 ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 260
4 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2559 239
5 ขออนุญาตให้อาจารย์นิเทศเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดความรู้ (KM) เทคนิคการผลิตงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
  • 02 กรกฎาคม 2560
  • 12:50:35 AM
216
6 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไอเดีย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ swot
  • 02 กรกฎาคม 2560
  • 12:28:35 AM
141
7 ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  • 02 กรกฎาคม 2560
  • 12:57:33 AM
142
8 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2560
  • 02 กรกฎาคม 2560
  • 12:49:15 AM
130