• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 9
2 การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาคาร บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 วพบ.นพ. 15
3 หนังสือขออนุญาติให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 75
4 แนวปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 58
5 แบบรายงานการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติแบบรายงานการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 72
6 โครงการอบรม ขับขี่ปลอดภัย ตามกฏวินัยจราจร ประจำปี 2561
 • 15 มิถุนายน 2561
 • 3:00:00 PM
84
7 ให้ทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ 2561 757
8 ให้ทุนเขียนตำรา หนังสือ และงานแปล ประจำปีงบประมาณ 2561 206
9 การให้เงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหรือได้รับตำแหน่งให้เลื่อนวิทยฐานะ หรือได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีการศึกษา 2561 206
10 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไอเดีย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ swot.
 • 11 กันยายน 2560
 • 12:30:00 AM
 • tt
192
11 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2560
 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:30:15 AM
244
12 ขออนุญาตให้อาจารย์นิเทศเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดความรู้ (KM) เทคนิคการผลิตงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:08:16 AM
157
13 แนวทางการให้ข้อมูลของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:34:14 AM
157