• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 184
2 การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ว่างเพื่อขายของชำ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 วพบ.นพ. 105
3 ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่ว่างเพื่อขายของชำ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 117
4 แนวปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 120
5 แนวปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2563 108
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 132
7 การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาคาร บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 วพบ.นพ. 82
8 หนังสือขออนุญาติให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 131
9 แนวปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 111
10 แบบรายงานการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติแบบรายงานการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 120
11 โครงการอบรม ขับขี่ปลอดภัย ตามกฏวินัยจราจร ประจำปี 2561
 • 15 มิถุนายน 2561
 • 3:00:00 PM
108
12 ให้ทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ 2561 777
13 ให้ทุนเขียนตำรา หนังสือ และงานแปล ประจำปีงบประมาณ 2561 228
14 การให้เงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหรือได้รับตำแหน่งให้เลื่อนวิทยฐานะ หรือได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีการศึกษา 2561 225
15 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไอเดีย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ swot.
 • 11 กันยายน 2560
 • 12:30:00 AM
 • tt
212
16 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2560
 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:30:15 AM
265
17 ขออนุญาตให้อาจารย์นิเทศเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดความรู้ (KM) เทคนิคการผลิตงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:08:16 AM
177
18 แนวทางการให้ข้อมูลของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:34:14 AM
176