• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ ชื่อ ยอดวิว ดู
1 ให้ทุนศึกษาต่อ ประจำปีงบประมาณ 2561 544
2 ให้ทุนเขียนตำรา หนังสือ และงานแปล ประจำปีงบประมาณ 2561 111
3 การให้เงินรางวัลสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาลัยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหรือได้รับตำแหน่งให้เลื่อนวิทยฐานะ หรือได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประจำปีการศึกษา 2561 112
4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไอเดีย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ swot.
  • 11 กันยายน 2560
  • 12:30:00 AM
  • tt
113
5 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2560
  • 15 สิงหาคม 2560
  • 10:30:15 AM
161
6 ขออนุญาตให้อาจารย์นิเทศเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดความรู้ (KM) เทคนิคการผลิตงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560
  • 15 สิงหาคม 2560
  • 10:08:16 AM
82
7 แนวทางการให้ข้อมูลของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
  • 15 สิงหาคม 2560
  • 10:34:14 AM
84