• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์
หมวด : ข่าวสอบ/ประกวดราคา    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/04/2017    เวลา : 10:07:00 PM