• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ร่วมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2560
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/05/2017    เวลา : 3:31:30 PM

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ร่วมสืบสาoประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม โดยการฟ้อนรำศรีโคตรบูรณ์ อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ควบคุมขบวนโดย อ.วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก และทีมอาจารย์ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในนามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมให้กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดี และขอชื่นชมนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดนครพนมในครั้งนี้