• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
นักศึกษา วพบ.นพ. ได้รับรางวัล Poster Presentation ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/30/2017    เวลา : 12:21:16 AM

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชชาการประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560. ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนานวตกรรมทางการพยาบาล ได้รับรางวัล Poster Presentation ระดับยอดเยี่ยม 2 รางวัล และ 1 รางวัล ระดับดี และผลงานของนักศึกษายังได้รับคำชื่นชมและความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก ในนามของวิทยาลัยฯ ขอชื่นชมนักศึกษาและขอชื่นชมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มทุกกลุ่มที่คอยให้คำแนะนำและส่งเสริมนักศึกษาในการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการและนวตกรรม ขอเป็นกำลังใจให้แก่อาจารย์และนักศึกษาทุกคนมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป