• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
“นักวิจัยดีเด่น“
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/16/2017    เวลา : 9:15:37 AM

ฝ่ายวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้มอบเกียรติบัตร "นักวิจัยดีเด่น" เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่อาจารย์และนักวิจัยผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการรับรองจาก TCI ในนามของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสร้างผลงานทางสิชาการให้แก่องค์กร ทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้อาจารย์ทุกท่านในวิทยาลัยได้ร่วมกันสร้างผลงานทางวิชาการให้แก่วิทยาลัยฯต่อไป