• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 04/05/2021    เวลา : 9:32:45 AM

วันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ที่มาศึกษาดูงานของวิทยาลัยฯ และกิจกรรมสโมสรนักศึกษา โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพน