• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม “การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียน”
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/10/2021    เวลา : 7:56:15 AM

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม“การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนด้านสุขภาพแก่ชุมชน และให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้กับชุมชนตามแนวพระราชดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี