• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ประชุมหารือร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้กับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 01/07/2021    เวลา : 3:50:45 PM

วันที่ 5 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมคณะในโอกาสเช้าประชุมหารือร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้กับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ที่กำลังขอเปิดดำเนินการเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้ขอรับคำปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ.2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 โดยมี ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม