• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/21/2020    เวลา : 2:44:15 PM

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์ จังหวัดนครพนม ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม “น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม มอบเกียรติบัตร และเยี่ยมชมนิทรรศการ โดย นายไกรสอน กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพรมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตร “พยาบาลดีเด่น” จากชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์ จังหวัดนครพนมเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่พยาบาลผู้ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้ก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มีผู้ได้รับเกียรติบัตร จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ เกียรติบัตรพยาบาลดีเด่น ด้านการบริหารทางการพยาบาล ผศ.ดร.วิสัย คะตา และ อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล เกียรติบัตรพยาบาลดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล