• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
หมวด :    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 09/04/2020    เวลา : 8:59:45 AM

ฝ่ายแผนและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ ห้องพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยากร ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร โดยมี ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ จุดประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อร่างแผนงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน