• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 05/15/2020    เวลา : 8:33:00 PM

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้โอวาทและให้ความรู้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในการทำงานสู้เส้นทางสีขาว