• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
แนวปฏิบัติตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2563
หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/03/2019    เวลา : 9:34:15 AM