• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
งานประเพณีลอยกระทง 2562
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/06/2019    เวลา : 8:50:45 AM

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการ "สืบสานประเพณีลอยกระทง : ไทนคร สมมานทีธาร ประจำปีการศึกษา 2562" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี โดยมีนางสาวพัชรินทร์ คำวุฒิ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนร่วมกันรักษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของไทยให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมกันแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำชาติ 3. เพื่อตอบสนองพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนครพนม ผลการประกวดนางนพมาศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมได้รับ รางวัลชนะเลิศ : น.ส.ตรีชฎา โคตรอาษา คณะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม