• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
หมวด :    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 10/16/2019    เวลา : 9:51:15 AM