• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
เยี่ยมแหล่งฝึกและชี้แจงแผนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา
หมวด :    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 08/01/2019    เวลา : 9:33:00 AM

วันพฤหัส​บดีที่​ 1 สิงหาคม​ 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี​นครพนม​ นำโดย ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง​ คณบดีฯ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงค์ นำทีมคณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก การพยาบาลเด็ก การพยาบาลสูติศาสตร์ เยี่ยมแหล่งฝึกและชี้แจงแผนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา ที่ รพ. สกลนคร และ รพ. มุกดาหาร