• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562
หมวด : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 07/02/2017    เวลา : 12:37:36 AM

ปฏิทินการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562