• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์
หมวด :    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 05/14/2018    เวลา : 9:07:30 AM