• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 03/08/2018    เวลา : 1:46:15 PM

วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 140 คน ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สถาบันการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่ 10 โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งในและต่างประเทศ มีสถาบันที่เข้าร่วมทั้งหมด 17 สถาบันการศึกษา จาก 3 ประเทศ โดยสถาบันจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 10 สถาบัน ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนครหลวงเวียงจันทร์ 2. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต 3. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจำปาสัก 4. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพหลวงพระบาง 5. โรงเรียนสาธารณสุขคำม่วน 6. โรงเรียนสาธารณสุขเชียงขวาง 7.โรงเรียนสาธารณสุขอุดมชัย 8. โรงเรียนพยาบาลศาสตร์เทคนิค แขวงเวียงจันทร์ 9. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ รสข สาระวัน 10. ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ รสข อัดตะปือ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2 สถาบัน ได้แก่ 1. Gungtri Medical School 2.Fu en Medical School และ จากประเทศไทย 3 สถาบัน ได้แก่ 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิ์ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร