• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการ
หมวด : กิจกรรม    เผยแพร่เมื่อวันที่ : 02/19/2018    เวลา : 10:27:15 AM

มื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคในการพัฒนาตำรา “เขียนตำราอย่างไรให้สำเร็จและโดนใจ” ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว บุคลากรสายวิชาการได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาตำราของบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาการเขียนตำราในระยะที่2เพื่อวิพากษ์เค้าโครงตำราให้มีความถูกต้องตามหลักทางวิชาการ ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้