• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม


วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 • 01 สิงหาคม 2561
 • 11:30:15
 • 24

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

View more


วิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนฯ

 • 27 มิถุนายน 2561
 • 10:03:07
 • 53

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการประเมินคุณภาพภายในฯ ในครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้คะแนนระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.63 โดยความร่วมมือกันทุกฝ่ายของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน นำโดย อ.อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ คุณกมลทิพย์ เกิดวิบูลย์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยฯ

View more


กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

 • 20 มิถุนายน 2561
 • 11:56:13
 • 46

วันที่ 30 กรกฎาคม – 3 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพสู่ประเทศไทย 4.0 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะระหว่างการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้เข้าศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และศึกษาดูงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปสายสนับสนุน อบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ อบรมรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการและการใช้สำนวนภาษา อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานหลักของสายสนับสนุน เรื่องการปฏิบัติงานธุรการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน งานธุรการ งานการเงิน พัสดุ ยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ เช่น งานป้องกันอัคคีภัย การจัดระบบเข้า – ออก อาคาร วิทยาลัยฯ การเก็บรักษากุญแจ ของแต่ละอาคาร และงานรักษาความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ลิขิต ลิ้มรสสวย เป็นวิทยากรในครั้งนี้

View more


พิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 • 20 มิถุนายน 2561
 • 10:31:23
 • 40

วันนี้( 25 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.09 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 22 ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 147 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม กิจกรรมช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อ พระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อด้วย พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาพยาบาลดีเด่น นักศึกษาพยาบาลที่มีผลการเรียนดีเด่นนักศึกษาที่มีผลคะแนนการสอบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาสูงสุด และพิธีมอบสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ตามลำดับ โดยหลังจากเสร็จพิธี ประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และนำสู่เข้าสู่พิธีขอขมาอาจารย์ และพิธีอำลาสถาบัน ซึ่งเป็นพิธีที่ปฏิบัติต่อกันมาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


ฝ่ายวิจัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ณ.โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2561 โดยทีมว

 • 19 มิถุนายน 2561
 • 12:44:50
 • 16

ฝ่ายวิจัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ณ.โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2561 โดยทีมวิทยากร 1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี Editor in Chief, Journal of the Medical Association of Thailand 2. ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 3. ดร.สุภาพร วรรณสันทัด กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้บทความวิจัยและบทความวิชาการ รวม 20 เรื่อง

View more


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่8 และอำลาสถาบัน

 • 05 มิถุนายน 2561
 • 12:35:26
 • 130

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่8และอำลาสถาบัน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

View more


กิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ.ประจำปี 2561

 • 18 เมษายน 2561
 • 10:34:47
 • 182

วันที่ 11 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ.ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในบรรยากาศประเพณีไทยอันอบอุ่นของเทศกาลสงกรานต์ โดยมี ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในงาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย

View more


วพบ.นพ. ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล

 • 03 เมษายน 2561
 • 09:10:15
 • 120

วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาฯ สภาการพยาบาล

View moreกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

 • 20 มีนาคม 2561
 • 09:58:09
 • 78

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพรรณทวี โรงแรมเดอะพรรณราย โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการวัดประเมินผลและการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวัดและประเมินผลทางการพยาบาล ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และนำไปพัฒนาแบบประเมินที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

View more


กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10

 • 05 มีนาคม 2561
 • 11:01:58
 • 185

3-4 มี.ค.2561 คณะอาจารย์ และ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10 โดยปีนี้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพ มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม จากสปป.ลาว เวียดนาม ไทย สถาบัน จากสปป.ลาว ที่เข้าร่วมได้แก่ มหาวิทยาลัยสุขภาพแห่งชาติ เวียงจันทร์ โรงเรียนสาธารณสุขแขวงคำม่วน โรงเรียนสาธารณสุขแขวงจำปาสัก โรงเรียนสาธารณสุขแขวงเชียงขวาง สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมจากเวียตนามได้แก่ Gungtri Medical School และ Fu en Medical School ส่วนสถาบันการศึกษาจากไทยที่เข้าร่วมอีกด้วยคือ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร

View more


กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการ

 • 21 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:05:26
 • 117

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคในการพัฒนาตำรา “เขียนตำราอย่างไรให้สำเร็จและโดนใจ” ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว บุคลากรสายวิชาการได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาตำราของบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาการเขียนตำราในระยะที่2เพื่อวิพากษ์เค้าโครงตำราให้มีความถูกต้องตามหลักทางวิชาการ ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้

View more


โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

 • 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:29:21
 • 107

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ กิจกรรม “จุดประกายการวิจัยและพัฒนา จากโจทย์สู่หัวข้อวิจัย คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์วิจัย การทบทวนสู่การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการเป็นวิทยากรบรรยาย ภายหลังการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เสร็จสิ้น วิทยาลัยฯ จะจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 และ 6 มีนาคมที่จะถึงนี้ เพื่อดำเนินการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากร สายวิชาการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปเสนอขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ

View more


โครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคมครั้งที่ 16

 • 31 มกราคม 2561
 • 11:41:47
 • 154

วันที่ 19 - 21 มกราคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคมครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนบ้านจรุกเตย ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

View more


สภากาแฟ ครั้งที่ 2

 • 31 มกราคม 2561
 • 11:08:15
 • 98

วันที่ 31 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม สภากาแฟ ครั้งที่ 2 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนครพนมของเรา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในครั้งนี้ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครพนมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาในจังหวัดนครพนม

View more


คณะผู้บริหาร มนพ. พบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

 • 23 มกราคม 2561
 • 09:36:55
 • 117

วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะ พูดคุย กับบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และมหาวิทยาลัยต่อไป

View more


โครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่3/2561

 • 22 มกราคม 2561
 • 14:04:06
 • 99

วันที่ 22 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วย อ.อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่3/2561 ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม

View moreวันพยาบาลแห่งชาติ

 • 24 ตุลาคม 2560
 • 15:52:09
 • 253

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมและชมรมพยาบาล ได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง

View more


ทำบุญอาจารย์ใหญ่

 • 19 ตุลาคม 2560
 • 10:14:09
 • 208

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำบุญอาจารย์ใหญ่ ณ อาคาร 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


วันมหิดล

 • 12 ตุลาคม 2560
 • 14:55:02
 • 137

วันที่ 24 กันยายน 2560 หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครพนม พร้อมใจร่วมนำพวงมาลามาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” โดยในวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณโรงพยาบาลนครพนม

View more


วพบ.นพ.ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดสกลนคร

 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:21:41
 • 104

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม รองคณบดี นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เปิดศูนย์รับบริจาคต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยมีผู้ร่วมบริจาคกับทางวิทยาลัยฯ ทั้ง อาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น พร้อมทั้งรับบริจาคเงิน ผ่าน บัญชี อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม ซึ่งในวันนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการประสานจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยว่ายังต้องการน้ำดื่มและวัตถุดิบในการประกอบอาหารจำนวนมาก

View more


คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา วพบ.นพ.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร

 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:47:36
 • 102

วันนี้ (29 กรกฎคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษา นำสิ่งของบริจาคจากจากศูนย์รับบริจาควิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร

View more