• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • info@bcnn.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม


โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

 • 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:29:21
 • 20

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ กิจกรรม “จุดประกายการวิจัยและพัฒนา จากโจทย์สู่หัวข้อวิจัย คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์วิจัย การทบทวนสู่การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการเป็นวิทยากรบรรยาย ภายหลังการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เสร็จสิ้น วิทยาลัยฯ จะจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 และ 6 มีนาคมที่จะถึงนี้ เพื่อดำเนินการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากร สายวิชาการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปเสนอขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ

View more


โครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคมครั้งที่ 16

 • 31 มกราคม 2561
 • 11:41:47
 • 47

วันที่ 19 - 21 มกราคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคมครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนบ้านจรุกเตย ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

View more


สภากาแฟ ครั้งที่ 2

 • 31 มกราคม 2561
 • 11:08:15
 • 19

วันที่ 31 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม สภากาแฟ ครั้งที่ 2 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนครพนมของเรา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในครั้งนี้ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครพนมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาในจังหวัดนครพนม

View more


คณะผู้บริหาร มนพ. พบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

 • 23 มกราคม 2561
 • 09:36:55
 • 33

วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะ พูดคุย กับบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และมหาวิทยาลัยต่อไป

View more


โครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่3/2561

 • 22 มกราคม 2561
 • 14:04:06
 • 21

วันที่ 22 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วย อ.อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่3/2561 ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม

View more



วันพยาบาลแห่งชาติ

 • 24 ตุลาคม 2560
 • 15:52:09
 • 143

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมและชมรมพยาบาล ได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง

View more


ทำบุญอาจารย์ใหญ่

 • 19 ตุลาคม 2560
 • 10:14:09
 • 120

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำบุญอาจารย์ใหญ่ ณ อาคาร 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


วันมหิดล

 • 12 ตุลาคม 2560
 • 14:55:02
 • 55

วันที่ 24 กันยายน 2560 หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครพนม พร้อมใจร่วมนำพวงมาลามาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” โดยในวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณโรงพยาบาลนครพนม

View more


วพบ.นพ.ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดสกลนคร

 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:21:41
 • 38

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม รองคณบดี นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เปิดศูนย์รับบริจาคต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยมีผู้ร่วมบริจาคกับทางวิทยาลัยฯ ทั้ง อาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น พร้อมทั้งรับบริจาคเงิน ผ่าน บัญชี อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม ซึ่งในวันนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการประสานจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยว่ายังต้องการน้ำดื่มและวัตถุดิบในการประกอบอาหารจำนวนมาก

View more


คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา วพบ.นพ.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร

 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:47:36
 • 29

วันนี้ (29 กรกฎคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษา นำสิ่งของบริจาคจากจากศูนย์รับบริจาควิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร

View more