• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม


ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ

 • 23 กรกฎาคม 2562
 • 09:50:19
 • 5

วันนี้ 22 ก.ค.2562 เวลา 8.30 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยฯ

View more


ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี

 • 23 กรกฎาคม 2562
 • 08:04:36
 • 6

วันนี้ 22 ก.ค.2562 เวลา 15.30น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง เนื่องในโอกาสได้รับการดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลฯ ร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดี

View more


ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

 • 01 กรกฎาคม 2562
 • 09:15:59
 • 16

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการประเมินคุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

View more


รางวัลนักวิจัยดีเด่นฯ

 • 18 มิถุนายน 2562
 • 16:57:17
 • 47

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โดย ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดี แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านทุนสนับสนุนวิจัยภายนอกและบุคลากรที่มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 2561 ในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2562 โดยมีผู้ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 1. ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญชัย หมื่นห่อ 1.3 อาจารย์วิสัย คะตา 1.4 อาจารย์วรรษมน ปาพรม 1.5 ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ 1.6. อาจารย์มารศรี ศิริสวัสดิ์ 1.7 ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ 1.8 อาจารย์ณัฏฐ์กานต์ ปภากิจพงศ์ภัค 1.9 อาจารย์อัจฉราพร ปิติพัฒน์ 1.10 ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม 1.11 นายนรากร พลหาญ 2. นักวิจัยดีเด่นด้านทุนสนับสนุนวิจัยภายนอก 2.1 ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์

View more


คิด-ทำนอกกรอบ

 • 15 มิถุนายน 2562
 • 12:32:55
 • 30

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ร่วมกับ มหาลัยนครพนม จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม มั่งคั่ง ด้วยกระบวนการคิด-ทำนอกกรอบ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธาน และคุณวิชัย ทองแดง (พ่อมดตลาดหุ้น) เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

View more


walk Rally

 • 15 มิถุนายน 2562
 • 12:36:45
 • 30

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดกิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่(Walk Rally ) กิจกรรม Walk Rally นี้จัดขึ้นเพื่อทำให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

View more


" ออนซอนเด้...เสน่ห์นครพนม"

 • 14 มิถุนายน 2562
 • 11:05:05
 • 14

วันที่ 12 มิ.ย.2562 เวลา 14.00 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดี ร่วมงานแถลงข่าว การประกวดหนังสั้นและภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว " ออนซอนเด้...เสน่ห์นครพนม" ณ โรงแรมอาร์โฟโต้ จ.นครพนม

View more


พิธีบายศรีสู่ขวัญ

 • 14 มิถุนายน 2562
 • 11:04:02
 • 29

วันนี้ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ รองคณบดี ให้เกีรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10

View more


ม.สงขลานครินทร์ เข้าเยื่ยมชมศึกษาดูงาน

 • 07 มิถุนายน 2562
 • 15:14:26
 • 29

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.สงขลานครินทร์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดยการมาเยียมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.สงขลานครินทร์ในครั้งนี้

View more


โครงการ green office

 • 28 พฤษภาคม 2562
 • 10:43:11
 • 15

View more


พิธีทำน้ำอภิเษก

 • 09 เมษายน 2562
 • 08:09:37
 • 79

วันที่ 8 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยพิธีทำน้ำอภิเษกในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

View more


โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิจัยระหว่างประเทศ

 • 04 เมษายน 2562
 • 15:03:20
 • 60

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิจัยระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษาจากประเทศเวียดนาม และประเทสลาว ในการแลกเปลียนความรู้ทางด้ายวิจัยในครั้งนี้

View more


โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ปีการศึกษา 2561

 • 04 เมษายน 2562
 • 15:02:12
 • 39

วันที่ 26 มีนาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

View more


มอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี 2562

 • 07 มกราคม 2562
 • 11:00:02
 • 64

เมื่อวันที่ 3-4 มกราคม 2562 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยโรงพยาบาลนครพนม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลนครพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์จังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสกลนคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหาร เนื่องในวันปีใหม่ประจำปี 2562

View more


โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัติย์

 • 04 ธันวาคม 2561
 • 09:39:50
 • 25

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วม"โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัติย์" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


วันพยาบาลแห่งชาติ

 • 22 ตุลาคม 2561
 • 12:59:15
 • 172

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักต้นไม้แห่งชาติ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อประโยชน์ไพศาลแก่ประเทศชาติในด้านการศึกษา การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข

View more


ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 • 27 กันยายน 2561
 • 10:30:11
 • 85

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ต้อนรับ ร.ต.อ.จิรัฏฐ์ ศรีมีชัย รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 236 พร้อมคณะเข้ามาตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศรีโครตบุรีรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


วันมหิดล

 • 24 กันยายน 2561
 • 12:04:27
 • 123

วันที่ 24 กันยายน 2556 ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" ณ โรงพยาบาลนครพนม

View more


เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม

 • 19 กันยายน 2561
 • 12:55:00
 • 84

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เข้าร่วมขบวนนางรำในงาน “เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ณ บริเวณลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม

View more


การประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 28 สิงหาคม 2561
 • 13:38:30
 • 77

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาได้นำนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในการนี้มีนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น 1 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ poster presentation 1 รางวัล รางวัลที่ 3 poster presentation 1 รางวัล

View more


ประกวดดาว-เดือน ประจำปี2561 (FRESHY2018) (ชุดผ้าไทย)

 • 23 สิงหาคม 2561
 • 11:29:27
 • 111

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปี2561 (FRESHY2018) (ชุดผ้าไทย) ณ หอประชุมสรีโคตรบูรณ์ กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

View more


โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0

 • 22 สิงหาคม 2561
 • 11:31:04
 • 82

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนองวัฒนวรางกูร

View more


พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และมอบดวงประทีปประจำปีการศึกษา 2561

 • 22 สิงหาคม 2561
 • 12:19:57
 • 111

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และมอบดวงประทีปประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นุขรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ นักศึกษาได้เทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติของวิทยาลัยฯ และเพื่อให้นักศึกษาได้สืบสานวัฒนธรรมอันดี และควรแก่การปฏิบัติให้สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป โดยในการจัดกิจกรรมมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

View more


พิธีเลื่อนชั้น มอบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561

 • 22 สิงหาคม 2561
 • 10:22:38
 • 83

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมพิธีเลื่อนชั้น มอบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในครั้งนี้

View more


วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 • 01 สิงหาคม 2561
 • 11:30:15
 • 85

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

View more


วิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนฯ

 • 27 มิถุนายน 2561
 • 10:03:07
 • 99

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการประเมินคุณภาพภายในฯ ในครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้คะแนนระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.63 โดยความร่วมมือกันทุกฝ่ายของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน นำโดย อ.อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ คุณกมลทิพย์ เกิดวิบูลย์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยฯ

View more


กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

 • 20 มิถุนายน 2561
 • 11:56:13
 • 99

วันที่ 30 กรกฎาคม – 3 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพสู่ประเทศไทย 4.0 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะระหว่างการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้เข้าศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และศึกษาดูงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปสายสนับสนุน อบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ อบรมรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการและการใช้สำนวนภาษา อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานหลักของสายสนับสนุน เรื่องการปฏิบัติงานธุรการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน งานธุรการ งานการเงิน พัสดุ ยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ เช่น งานป้องกันอัคคีภัย การจัดระบบเข้า – ออก อาคาร วิทยาลัยฯ การเก็บรักษากุญแจ ของแต่ละอาคาร และงานรักษาความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ลิขิต ลิ้มรสสวย เป็นวิทยากรในครั้งนี้

View more


พิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 • 20 มิถุนายน 2561
 • 10:31:23
 • 102

วันนี้( 25 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.09 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 22 ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 147 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม กิจกรรมช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อ พระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อด้วย พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาพยาบาลดีเด่น นักศึกษาพยาบาลที่มีผลการเรียนดีเด่นนักศึกษาที่มีผลคะแนนการสอบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาสูงสุด และพิธีมอบสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ตามลำดับ โดยหลังจากเสร็จพิธี ประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และนำสู่เข้าสู่พิธีขอขมาอาจารย์ และพิธีอำลาสถาบัน ซึ่งเป็นพิธีที่ปฏิบัติต่อกันมาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


ฝ่ายวิจัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ณ.โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2561 โดยทีมว

 • 19 มิถุนายน 2561
 • 12:44:50
 • 57

ฝ่ายวิจัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ณ.โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2561 โดยทีมวิทยากร 1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี Editor in Chief, Journal of the Medical Association of Thailand 2. ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 3. ดร.สุภาพร วรรณสันทัด กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้บทความวิจัยและบทความวิชาการ รวม 20 เรื่อง

View more


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่8 และอำลาสถาบัน

 • 05 มิถุนายน 2561
 • 12:35:26
 • 191

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่8และอำลาสถาบัน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

View more


กิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ.ประจำปี 2561

 • 18 เมษายน 2561
 • 10:34:47
 • 229

วันที่ 11 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ.ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในบรรยากาศประเพณีไทยอันอบอุ่นของเทศกาลสงกรานต์ โดยมี ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในงาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย

View more


วพบ.นพ. ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล

 • 03 เมษายน 2561
 • 09:10:15
 • 175

วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาฯ สภาการพยาบาล

View moreกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

 • 20 มีนาคม 2561
 • 09:58:09
 • 132

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพรรณทวี โรงแรมเดอะพรรณราย โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการวัดประเมินผลและการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวัดและประเมินผลทางการพยาบาล ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และนำไปพัฒนาแบบประเมินที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

View more


กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10

 • 05 มีนาคม 2561
 • 11:01:58
 • 244

3-4 มี.ค.2561 คณะอาจารย์ และ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10 โดยปีนี้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพ มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม จากสปป.ลาว เวียดนาม ไทย สถาบัน จากสปป.ลาว ที่เข้าร่วมได้แก่ มหาวิทยาลัยสุขภาพแห่งชาติ เวียงจันทร์ โรงเรียนสาธารณสุขแขวงคำม่วน โรงเรียนสาธารณสุขแขวงจำปาสัก โรงเรียนสาธารณสุขแขวงเชียงขวาง สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมจากเวียตนามได้แก่ Gungtri Medical School และ Fu en Medical School ส่วนสถาบันการศึกษาจากไทยที่เข้าร่วมอีกด้วยคือ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร

View more


กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการ

 • 21 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:05:26
 • 165

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคในการพัฒนาตำรา “เขียนตำราอย่างไรให้สำเร็จและโดนใจ” ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว บุคลากรสายวิชาการได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาตำราของบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาการเขียนตำราในระยะที่2เพื่อวิพากษ์เค้าโครงตำราให้มีความถูกต้องตามหลักทางวิชาการ ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้

View more


โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

 • 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:29:21
 • 148

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ กิจกรรม “จุดประกายการวิจัยและพัฒนา จากโจทย์สู่หัวข้อวิจัย คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์วิจัย การทบทวนสู่การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการเป็นวิทยากรบรรยาย ภายหลังการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เสร็จสิ้น วิทยาลัยฯ จะจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 และ 6 มีนาคมที่จะถึงนี้ เพื่อดำเนินการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากร สายวิชาการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปเสนอขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ

View more


โครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคมครั้งที่ 16

 • 31 มกราคม 2561
 • 11:41:47
 • 198

วันที่ 19 - 21 มกราคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคมครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนบ้านจรุกเตย ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

View more


สภากาแฟ ครั้งที่ 2

 • 31 มกราคม 2561
 • 11:08:15
 • 136

วันที่ 31 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม สภากาแฟ ครั้งที่ 2 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนครพนมของเรา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในครั้งนี้ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครพนมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาในจังหวัดนครพนม

View more


คณะผู้บริหาร มนพ. พบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

 • 23 มกราคม 2561
 • 09:36:55
 • 167

วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะ พูดคุย กับบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และมหาวิทยาลัยต่อไป

View more


โครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่3/2561

 • 22 มกราคม 2561
 • 14:04:06
 • 153

วันที่ 22 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วย อ.อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่3/2561 ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม

View moreวันพยาบาลแห่งชาติ

 • 24 ตุลาคม 2560
 • 15:52:09
 • 313

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมและชมรมพยาบาล ได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง

View more


ทำบุญอาจารย์ใหญ่

 • 19 ตุลาคม 2560
 • 10:14:09
 • 385

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำบุญอาจารย์ใหญ่ ณ อาคาร 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


วันมหิดล

 • 12 ตุลาคม 2560
 • 14:55:02
 • 172

วันที่ 24 กันยายน 2560 หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครพนม พร้อมใจร่วมนำพวงมาลามาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” โดยในวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณโรงพยาบาลนครพนม

View more


วพบ.นพ.ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดสกลนคร

 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:21:41
 • 137

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม รองคณบดี นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เปิดศูนย์รับบริจาคต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยมีผู้ร่วมบริจาคกับทางวิทยาลัยฯ ทั้ง อาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น พร้อมทั้งรับบริจาคเงิน ผ่าน บัญชี อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม ซึ่งในวันนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการประสานจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยว่ายังต้องการน้ำดื่มและวัตถุดิบในการประกอบอาหารจำนวนมาก

View more


คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา วพบ.นพ.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร

 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:47:36
 • 156

วันนี้ (29 กรกฎคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษา นำสิ่งของบริจาคจากจากศูนย์รับบริจาควิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร

View more