• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม


โครงการสร้างองค์กรอย่างมีความสุข ด้วยธรรมะ วิปัสสนากรรมฐาน

 • 01 มีนาคม 2564
 • 13:34:17
 • 3

เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นำทีม คณะผู้บรหิาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างองค์กรอย่างมีความสุข ด้วยธรรมะ วิปัสสนากรรมฐาน ณ หอประชุมศรีโคตรบุรณ์ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อ ผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น

View more


พิธีทำบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่

 • 19 กุมภาพันธ์ 2564
 • 11:46:21
 • 13

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดพิธีทำบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ “อาจารย์ใหญ” ผู้อุทิศร่างกายให้เป็นวิทยาทานต่อการศึกษากายวิภาคศาสตรเพื่อการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

View more


ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพพระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์ สุเมธี

 • 19 กุมภาพันธ์ 2564
 • 10:37:49
 • 7

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพพระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์ สุเมธี ณ วัดสว่างสุวรรณาราม ชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

View more


โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม “การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียน”

 • 12 กุมภาพันธ์ 2564
 • 13:17:09
 • 12

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม“การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนด้านสุขภาพแก่ชุมชน และให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้กับชุมชนตามแนวพระราชดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

View more


โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน วิจัย หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • 26 มกราคม 2564
 • 10:07:33
 • 51

วันที่ 21 มกราคม 2564 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน วิจัย หรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านนายอน้อย ตำบลนางาม อำเภอเรณุนคร จังหวัดนครพนม ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานในท้องถิ่น สร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนด้านสุขภาพแก่ชุมชน และเพื่อเป็นสถาบันชั้นนำที่ให้บริการวิชาการและเป็นผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้กับชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

View more


พิธีไหว้พระพุทธรูป พระภูมิเจ้าที่ วิทยาลัยพยาบาลฯ

 • 22 มกราคม 2564
 • 09:31:44
 • 37

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้พระพุทธรูป พระภูมิเจ้าที่ วิทยาลัยพยาบาลฯ เพื่อขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษา ปกป้องดูแล คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลฯ ให้มีความสุข ความเจริญ ตามความเชื่อของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณและยึดถือปฏิบัติบูชาสืบต่อกันมา

View more


มอบของขวัญพร้อมขอพรเนื่องในวันปีใหม่

 • 11 มกราคม 2564
 • 14:48:51
 • 60

เมื่อวันที่ 5 - 6 มกราคม 2564 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นำทีมผู้บริหาร และ คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มอบของขวัญพร้อมขอพรปีใหม่จาก โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โรงพยาบาลนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ประชุมหารือร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้กับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ฯ

 • 07 มกราคม 2564
 • 15:41:52
 • 72

วันที่ 5 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมคณะในโอกาสเช้าประชุมหารือร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้กับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ที่กำลังขอเปิดดำเนินการเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้ขอรับคำปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ.2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 โดยมี ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล ประจำปี 2563

 • 28 ธันวาคม 2563
 • 09:02:35
 • 40

วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัด โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล ประจำปี 2563 ณ หอประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ โดยการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้และเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการสอบประมวลความรู้และการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และเพื่อช่วยให้บัณฑิตพยาบาลสามารถสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพฯ ผ่านครั้งแรกได้มากที่สุด

View more


รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และมอบนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 • 28 ธันวาคม 2563
 • 09:28:32
 • 35

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และมอบนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการติดตามผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยมี ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวันชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

View more


พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่)

 • 21 ธันวาคม 2563
 • 13:00:37
 • 37

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา(อาจารย์ใหญ่) ในการนี้ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่) ในครั้งนี้เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้เป็นอาจารย์ใหญ่แล้ว ยังเป็นการสอนนักศึกษาให้เห็นถึงความเสียสละของอาจารย์ใหญ่ การปฏิบัติต่ออาจารย์ใหญ ่เป็นการฝึกความเป็นนักศึกษาในการต้องให้การดูแลผู้อื่นอย่างดีที่สุด

View more


ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)

 • 14 ธันวาคม 2563
 • 16:34:18
 • 61

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในครั้งนี้ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยนครพนม

View more


ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562

 • 14 ธันวาคม 2563
 • 16:05:19
 • 43

เมื่อวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2563 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ในการนี้ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมย่อยฯ และมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่บัณฑิตพยาบาลฯ ผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุด

View more


ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • 14 ธันวาคม 2563
 • 10:54:24
 • 37

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้่าศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้วิทยาลัยพยาลฯ เข้าศึกษาดูงานในเรื่อง Simulation-Based Learning ทางการพยาบาลเพื่อนำมาประยุกต์ในด้านการเรียนการสอนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

View more


การประกวดดาวเดือน ดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2563

 • 30 พฤศจิกายน 2563
 • 13:39:30
 • 50

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการประกวดดาวเดือน ดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการประกวด ดาวเดือน ดาวเทียม ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เก่ง ไหวพริบดี มีความสามารถ และ กล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำพร้อมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการทำหน้าที่เผแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนครพนม อีกทั้งยังเป็นการ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาของตนเองในด้านต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะ และสอดคล้องกับการเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไปและในการประกวดฯ ครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังได้รับรางวัลจากการประกวดดาว ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 รางวัล คือ นางสาววณิชชา สงเสรฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 28 ห้อง ฺB รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล social award อีกด้วย

View more


BCNN ขับขี่ปลอดภัย

 • 30 พฤศจิกายน 2563
 • 13:11:25
 • 29

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ BCNN ขับขี่ปลอดภัย ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ด.ต.เดชาวัต ป้องคำสิงห์ และคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตระหนักถึงควาปลอดภัยของการสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองสังคม (Responsibility) และให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนำสู่การพัฒนาทักษะพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

View more


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะอาชีพด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตจังหวัดนครพนม

 • 25 พฤศจิกายน 2563
 • 13:02:23
 • 36

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะอาชีพด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตจังหวัดนครพนม ท่านอาจารย์เอื้อ มูลสิงห์ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้เกียรติเป็นประธาน มีบรรยายถึงสถานการณ์การดูแลกลุ่มพึ่งพิง โดยท่านอาจารย์ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ ผู้รับผิดชอบโครงการ และนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา และบรรยายวิธีการปรับวิธีคิด (Mindset) โดยนายนฤทธิ์ คำธิศรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยในโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน ซึ่งพื้นที่นำร่องในโครงการนี้มีทั้งหมด 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครพนม ตำบลหนองญาติ ตำบลนาราชควายและตำบลอาจสามารถ เป้าหมายของโครงการเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครพนมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลกลุ่มพึ่งพิง (เด็กอ่อน ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง) สามารถดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ต่อไปได้

View more


เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

 • 02 พฤศจิกายน 2563
 • 10:06:37
 • 44

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้นำกระทงเข้าร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย ในชุดชื่อว่า "จตุนาคาไหว้สมาคงคาเทวี"

View more


ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

 • 27 ตุลาคม 2563
 • 10:50:04
 • 55

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีต้อนรับและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

View more


ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

 • 27 ตุลาคม 2563
 • 10:44:04
 • 23

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีต้อนรับและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

View more


วันพยาบาลแห่งชาติ

 • 22 ตุลาคม 2563
 • 16:58:54
 • 68

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์ จังหวัดนครพนม ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม “น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม มอบเกียรติบัตร และเยี่ยมชมนิทรรศการ โดย นายไกรสอน กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพรมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตร “พยาบาลดีเด่น” จากชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์ จังหวัดนครพนมเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่พยาบาลผู้ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้ก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มีผู้ได้รับเกียรติบัตร จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ เกียรติบัตรพยาบาลดีเด่น ด้านการบริหารทางการพยาบาล ผศ.ดร.วิสัย คะตา และ อาจารย์ ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล เกียรติบัตรพยาบาลดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล

View more


มอบทุนการศึกษา

 • 07 ตุลาคม 2563
 • 10:33:34
 • 59

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ แลบุคลากรสายสนับสนุน ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์สมภพ แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 7 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ณ ห้องประชุมศรีโคตรบุรีรัตน์์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาได้แก่ นางสาวพรศิริ เกตุฤทธิ์ นางสาววิไลลักษณ์ มัชฌิโม นางสาวสุชานาถ ชมชื่น นางสาวแสงจันทร์ พละสุข นางสาวมลิดา เนื้อจันทา นางสาปรัศนียาพร เดชแพง และนางสาวศิริรัตน์ ไกยกิจ

View more


ฮักแพง โฮมใจ ร่วมผูกสายใย วันเกษียณ

 • 02 ตุลาคม 2563
 • 11:06:03
 • 46

วันที่ 29 กันยายน 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมงาน “ฮักแพง โฮมใจ ร่วมผูกสายใย วันเกษียณ”ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ โรงพยาบาลนครพนม เพื่อแสดงมุทิตาจิตคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่โรงพยาบาลนครพนม ทั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น มิตรภาพ ความชื่นมื่น และความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

View more


วันมหิดล ประจำปี 2563

 • 24 กันยายน 2563
 • 14:37:19
 • 58

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 โรงพยาบาลนครพนม จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส “วันมหิดล” ประจำปี 2563 ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดยดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ณ บริเวณลานพระรูปสมเด็จพระบิดา โรงพยาบาลนครพนม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานและพัฒนากิจการการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้

View more


การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการพยาบาลในยุควิถีใหม่ New normal

 • 23 กันยายน 2563
 • 14:49:53
 • 107

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ได้เข้าร่วม การประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 เรื่องการพยาบาลในยุควิถีใหม่ New normal และพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตอุบลราชธานี ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี และได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกรกนก มาทวี นักศึกษหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 25 ห้อง A ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

View more


โครงการ Service Mind การบริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม และการพัฒนาบุคลิกภาพ

 • 22 กันยายน 2563
 • 08:47:32
 • 47

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการ "Service Mind การบริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม และการพัฒนาบุคลิกภาพ" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในการนี้ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากร โดยการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

View more


งานเกษียณอายุราชการ เลี้ยงต้อนรับ และเลี้ยงส่ง

 • 21 กันยายน 2563
 • 13:40:22
 • 63

วันที่ 16 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดงานเกษียณอายุราชการ คุณบำรุง สว่างแก้ว และ คุณจำปี เทพกรรณ์ เลี้ยงต้อนรับ ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร กลับมาปฏิบัติงานที่วิทยาลัยฯ และเลี้ยงส่ง อาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก ไปปฏิบัติงานที่อื่น การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบของที่ระลึก โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

View more


งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

 • 17 กันยายน 2563
 • 15:09:22
 • 43

วันที่ 15 กันยายน 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศรีกาลฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงมุทิตาจิตคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์ แก่คณะพยาบาลศาสตร์

View more


โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพฯ

 • 04 กันยายน 2563
 • 09:28:02
 • 127

ฝ่ายแผนและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ ห้องพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยากร ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร โดยมี ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ จุดประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อร่างแผนงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

View more


ครบรอบ 15 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

 • 03 กันยายน 2563
 • 10:27:59
 • 81

เมื่อวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม "ครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม" โดยร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จากนั้นร่วมพิธีสักการะบูชาพระพุทธพิทยมงคล ณ หอพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ตามลำดับ

View more


พิธีมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2563

 • 31 สิงหาคม 2563
 • 14:53:46
 • 125

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมพิธีมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ โดยคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบตะเกียงให้แก่ตัวแทนนักศึกษา จากนั้นเป็นพิธีมอบดวงประทีปแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 26 และพิธีอันเชิญดวงประทีปสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำหรับพิธีมอบดวงประทีป ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตา กรุณา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ได้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น "สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป" (Lady of the Lamp) และเป็นผู้บุกเบิกด้านพยาบาลศาสตร์ยุคใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพอีกขั้นที่สำคัญ

View more


พิธีเลื่อนชั้น มอบหมวก เข็มชั้นปี และมอบรางวัล ประจำปีการศึกษา 2563

 • 31 สิงหาคม 2563
 • 14:25:43
 • 95

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีเลื่อนชั้น มอบหมวก เข็มชั้นปี และมอบรางวัล ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมศรีโครตบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการมอบรางวัลอาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่น รางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดแต่ละชั้นปี รางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละรายวิชา นอกจากนี้ ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลรายวิชาที่มีผลการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผ่านร้อยละ 100 ซึ่งประกอบด้วยรายวิชา การพยาบาลมารดาและทารก การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น และกฏหมายว่าด้วยวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ จรรยาบรรณวิชาชีพฯ จากนั้นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 รับมอบหมวก และเข็มชั้นปี และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 และ 4 รับมอบเข็มชั้นปี และก่อนเสร็จสิ้นพิธี ประธานในพิธี คณาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกชั้นปี ร่วมพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและปิติยินดีของผู้เข้าร่วมพิธีและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

View more


พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 • 31 สิงหาคม 2563
 • 14:20:39
 • 87

 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมศรีโครตบูรณ์ ทั้งนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รวมถึงตัวแทนศิษย์เก่า ได้นำพานธูปเทียน พานดอกไม้ และมาลัยกรที่บรรจงสร้างสรรค์ ด้วยความตั้งใจมอบให้กับคณาอาจารย์ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ จากนั้นเป็นพิธี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 130 ทุน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และผู้มีอุปการะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เป็นผู้มอบ ทุนการศึกษาในพิธีดังกล่าว

View more


โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม

 • 24 สิงหาคม 2563
 • 10:00:25
 • 173

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม (การประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพ ครั้งที่ 11) ในการนี้ อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร โดยการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมทางการพยาบาล การเข้าถึงเข้าใจข้อมูลทางด้านนวัตกรรมทางการพยาบาลและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณภาพของนักศึกษา การประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาลมีนวัตกรรมที่ร่วมนำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 17 ชิ้นงาน โดยรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมประจำปีการศึกษา 2563 คือ ผลงานนวัตกรรม "การเตรียมตัวคลอดบนอุปกรณ์สื่อสารชนิดพกพา ต่อความรู้ของสตรีตั้งครรภ์แรก" โดย จิรัญญา พวงแก้ว และคณะ โดยอาจารย์พรรณยุพา เนาว์ศรีสอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

View more


โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

 • 22 สิงหาคม 2563
 • 11:22:44
 • 61

เมื่อวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2563 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัด “English Devolopment Training for Operation Staff” ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและมีทัศนคติที่ดี เกิดแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยะบุญญา , อ.วนิดา ถาปันแก้ว , Miss Angela Marie A.Nacorda และบุคลากร สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากร

View more


ประกวดดาวเดือน Freshy boy and girl 2020

 • 21 สิงหาคม 2563
 • 10:31:55
 • 139

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน Freshy boy and girl 2020 ณ โดมสนามกีฬาวิทยาลัยพยาบาลฯ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การจัดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชั้นปี สร้างการมีส่วนร่วม ในการสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของนักศึกษารุ่นพี่ในวิทยาลัย คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่ความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพดี กล้าแสดงออกการประกวดในครั้งนี้ผู้ได้รับรางวัล ดาว/เดือน ได้แก่ นางสาววณิชชา สงเสรฐ ดาววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นายอิทธิพัทธิ์ ยางธิสาร เดือนวิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


โครงการอบรมภาษาอังกฤษ. Academic writing and effective English presentation

 • 17 สิงหาคม 2563
 • 15:14:09
 • 117

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ. Academic writing and effective English presentation ในระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน วิทยาลัยพยาบาลฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยากร อาจารย์สรวิทย์ สังขรัตน์ และ อาจารย์ Mark E. Zentz โดยมี ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน. และการเขียน ในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ

View more


พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10

 • 17 สิงหาคม 2563
 • 13:51:51
 • 104

เมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร ในการนี้ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และพิธีขอขมาอาจารย์และอำลาสถาบัน จากนั้นผู้สำเร็จการศึกษาได้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและปลื้มปิติของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้สำเร็จการศึกษา และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

View more


พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง

 • 14 สิงหาคม 2563
 • 08:48:59
 • 187

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โรงพยาบาลนครพนม และมูลนิธิศรีโคตรบูรณ์ จัดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 1 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน ในการนี้ นางอภิญญา ชมพูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง และดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ในนามคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


โครงการ "พัฒนาการทำงานเป็นทีม การสร้างค่านิยมร่วมของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน (HRD)"

 • 11 สิงหาคม 2563
 • 10:21:00
 • 87

เมื่อวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการ "พัฒนาการทำงานเป็นทีม การสร้างค่านิยมร่วมของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน (HRD)" ณ โรงแรม ลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งนำทีมโดย ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มกรพ์พล พันสวัสดิวง และคณะ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานพร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร

View more


โครงการบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ

 • 01 สิงหาคม 2563
 • 13:11:55
 • 118

วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โรงพยาบาลนครพนม และมูลนิธิศรีโคตรบูร จัดการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 1 – 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน ในการนี้นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ในนามคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม อาทิเช่น คุณสุภาภรณ์ นิรมาณการย์ ประธานมูลนิธิศรีโคตรบูรณ์ นายแพทย์สุรจิตร คูสกูล รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลนครพนม นางวนิดา แสนพุก รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพนม กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลนครพนม นายสมชาย แสนลัง สาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม นายสราวุธ วังริยา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนครพนม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

View more


โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

 • 31 กรกฎาคม 2563
 • 15:43:02
 • 123

ฝ่ายแผนและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดโครงการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จ.มุกดาหาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยากร ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร โดยมี ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อองค์กร

View more


ประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 2564

 • 22 กรกฎาคม 2563
 • 10:50:35
 • 98

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 2564 โดยเรียนเชิญ ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผู้แทนจากสภาการพยาบาล และ ผศ.ดร.ไพลิน นุกูลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ต่อไป

View moreโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ประจำปี 2563

 • 17 กรกฎาคม 2563
 • 15:45:33
 • 106

เมื่อวันที่ 10-17 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ประจำปี 2563 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 24 ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ในการนี้ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ โดยการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และพัฒนาผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมอย่างต่อเนื่อง

View more


การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

 • 17 กรกฎาคม 2563
 • 10:33:09
 • 88

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยมี ดร.พิชญ์สินี มงคลสิริ ประธานกรรมการ อาจารย์ปรัชญา ธงพานิช กรรมการ อาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา เลขานุการและกรรมการ เป็นผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในครั้งนี้อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58

View more


โครงการกล้าหาญจริยธรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น

 • 13 กรกฎาคม 2563
 • 09:16:59
 • 56

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการกล้าหาญจริยธรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น นำโดย ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้ความร่วมมือร่วมโครงการเป็นอย่างดี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร/นักศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลฯ รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลฯ

View more


โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับ 4 พันธกิจหลัก

 • 13 กรกฎาคม 2563
 • 11:01:13
 • 73

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินกิจกรรม “กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับการบริการวิชาการหรือวิจัยหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคลาการทุกระดับ” ภายใต้โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับ 4 พันธกิจหลัก ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม ในการนี้ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรม ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยใช้กระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรส ให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังโรคพิษจากสารเคมีกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาร์เมต โดยการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ซึ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

View more


ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

 • 10 กรกฎาคม 2563
 • 16:32:23
 • 80

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมี รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร ประธานกรรมการ ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน กรรมการ ผศ.พิพัฒพงศ์ เข็มปัญญา เลขานุการและกรรมการ เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในครั้งนี้อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83

View more


กิจกรรมเผ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

 • 10 กรกฎาคม 2563
 • 11:34:49
 • 78

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินกิจกรรม “กิจกรรมเผ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน” ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ณ หอประชุมศรีวรขาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ในการนี้ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรม ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเผ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ซึ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

View more


โครงการบริการวิชาการ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • 03 กรกฎาคม 2563
 • 16:04:38
 • 116

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินกิจกรรม “การคัดกรองสุขภาพและให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม ในการนี้ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรม ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามแนวพระราชดำริ คัดกรองและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน ครู และชุมชน และเพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าจากการบริการวิชาการแก่องค์กร สังคมและชุมชน โดยการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี ซึ่งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

View more


ปฐมนิเทศและเข้าหอพักของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น 28

 • 30 มิถุนายน 2563
 • 11:45:26
 • 124

วันที่ 29 มิถุนายน 25632 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเข้าหอพักของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น 28 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ โดยมีผู้บริหารคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเข้าหอพักของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น 28 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการปฐมนิเทศ การใช้ชีวิต ในการอยู่ร่วมกัน และรับทราบแนวปฏิบัติการพักอาศัยในหอพักของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่น 28 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

View more


ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28 (ระบบออนไลน์)

 • 30 มิถุนายน 2563
 • 11:53:18
 • 144

วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28 (ระบบออนไลน์) การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 28 (ระบบออนไลน์) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ของวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและ สวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัยพยาบาบฯ และคณาจารย์ / บุคลากรของวิทยาลัยฯ

View more


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11

 • 29 มิถุนายน 2563
 • 13:33:25
 • 88

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 จัดขึ้นเพื่อทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ และเพื่อให้นักเรียนทราบข้อปฏิบัติในการศึกษาในรั้ววิทยาลัยพยาบาลฯ

View more


ประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน

 • 19 มิถุนายน 2563
 • 10:46:46
 • 101

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคคลกรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน โดยมี ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี ประธานกรรมการ นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญกุศล กรรมการ นางอาพาพร สุพร เลขานุการและกรรมการ เป็นผู้ประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนุบสนุน ผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน ในครั้งนี้อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.74

View more


อบรมจริยธรรม ลิขสิทธิ์งานวิจัยและนวัตกรรม

 • 17 มิถุนายน 2563
 • 09:46:22
 • 81

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรม สิขสิทธิ์งานวิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการอบรมในครั้งนี้วิทยาลัยฯ วิทยาลัยฯแลเห็นความสำคัญในการป้องกันปัญหา และสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


กิจกรรม 5 ส

 • 17 มิถุนายน 2563
 • 08:10:45
 • 84

View more


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2563 (ผ่านระบบออนไลน์)

 • 18 พฤษภาคม 2563
 • 14:40:32
 • 592

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้โอวาทและให้ความรู้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในการทำงานสู้เส้นทางสีขาว

View more


เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23

 • 17 มีนาคม 2563
 • 09:38:56
 • 123

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิด “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ ณ เวทีกลางคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ (ขามเฒ่า) อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า งานเกษตรลุ่มน้ำโขงดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540 โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม (คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม) เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ซึ่งในปี พ.ศ.2563 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 7 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ทั้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดใกล้เคียงและพื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรของมหาวิทยาลัยนครพนม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ภายในจังหวัดนครพนม และพื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะปฏิบัติเพื่อให้เห็นความสำคัญของอาชีพทางด้านการเกษตร “การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) อีกทั้งหน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ อีกหลายหน่วยงาน ที่ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและร่วมงาน โดยมุ่งหวังว่าเกษตรกรและผู้สนใจที่มาร่วมงาน จะได้รับแนวทางปฏิบัติในด้านการเกษตรไปพัฒนาปรับปรุงอาชีพ ให้มีความเข้มแข็งในโอกาสต่อไป” อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ กล่าว นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมนั้น การส่งเสริมภาคการเกษตรมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งถ้ามีการผลักดันให้เกษตรกรสามารถเพิ่มการผลิต โดยการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เข้ามาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ผสานกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการช่องทางการตลาด จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรสมัยใหม่ ที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน “จังหวัดนครพนม จึงได้มุ่งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้ตระหนักในด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลาย สร้างความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพของตน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ผ่านการเสวนาให้ความรู้ของหน่วยงานภาครัฐด้านการเกษตรในจังหวัดนครพนม สร้างความเข้มแข็งจากเครือข่ายเกษตรกร ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล จากเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งในงานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 23 นี้ จะเป็นอีก 1 พื้นที่ในการเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร และได้ชมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร และพบกับเกษตรกรตัวอย่างตัวจริง ที่จะมาให้ความรู้กัจากประสบการณ์จริง ที่ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตรในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายๆ” ด้านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “เกษตรกรปราดเปรื่อง” หรือ “Smart Farmer” เป็นกระแสที่เริ่มแพร่หลายมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นแนวคิดที่ได้รับการขับเคลื่อนเป็นแผนงานและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรไทยเป็น “Smart Farmer” นั่นคือ เป็นเกษตรกรที่มีความรู้อย่างถ่องแท้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร ดังนั้น การจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นำผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ ตอดจนเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ตามกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเกษตรกรมาเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ช่วยให้เกษตรกรประชาชนทั่วไปได้นำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นเป็น “เกษตรปราดเปรื่อง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

View more


มาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันไวรัส covid-19

 • 17 มีนาคม 2563
 • 09:16:47
 • 95

ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ทำการคัดกรองเพื่อป้องกัน covid-19 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ตามมาตรการป้องกันไวรัส covid-19

View more


รณรงค์การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

 • 17 กุมภาพันธ์ 2563
 • 10:08:52
 • 132

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มหาลัยนครพนม ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลนครพนม องค์การนักศึกษามหาลัยนครพนม นำโดย ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาลัยนครพนม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาลัยนครพนม ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ร่วมรณรงค์การป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดอินโดจีน ลานพนมพญาศรีสัตนาคราช ตลาดโต้รุ้ง บขส.นครพนม ตลาดนัดบ้านหนองญาติ จังหวัดนครพนม เพื่อให้ความรู้และวิธีการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

View more


การแข่งขันกีฬาลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี2020

 • 04 กุมภาพันธ์ 2563
 • 11:37:03
 • 181

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี2020 “กีฬาเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2020 ณ โรงเรียนสาธารณสุขเชียงขวาง แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทย คือ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเวียงจันท์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจำปาสัก โรงเรียนสาธารณสุขอุดมไช โรงเรียนพยาบาลเทคนิคเวียงจันท์ โรงเรียนสาธารณสุขแขวงคำม่วน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพสาธารณสุขสาละวัน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพสาธารณสุขอัตตะปือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนสาธารณสุขเชียงขวาง การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมได้มีการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันในสถาบันการศึกษาทางด้านสุขภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งในและต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ/หรือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันของสถาบันการศึกษาทางด้านสุขภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งในและต่างประเทศ และเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งต่อไป ในปี 2022 คือ โรงเรียนสาธารณสุขอุดมไช แขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

View more


ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติประจำปี 2563

 • 27 มกราคม 2563
 • 13:42:08
 • 186

วันที่ 20-24 มกราคม 2563 โดยฝ่ายบริการวิชาการร่วมกับกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติประจำปี 2563 ณ หอประชุมพลตำรวจเอกสนองวัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


กิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม

 • 20 มกราคม 2563
 • 09:31:49
 • 114

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 อ.อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโชงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเที่ยวชมทัศนียภาพความงามริมฝั่งแม่น้ำโขง ของจังหวัดนครพนม เส้นทางจากองค์พญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงไปยังสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพจัดปั่นชายโขง จัด ข้าวต้ม กล้วย อาหารว่าง น้ำดื่มบริการตลอดการปั่น ระหว่างทาง ชมวิถีชีวิตชาวบ้านชื้ออาหาร ผืชผักสวนครัวริมโขง การประมงพื้นบ้าน การหาปลา จากแม่น้ำโขงสิ้นสุดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 ระยะทาง -ไปกลับ 28 กิโลเมตร

View more
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

 • 14 มกราคม 2563
 • 11:12:02
 • 121

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดย อาจารย์อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 ณ หน่วยรักษาความสงบตามลำน้ำโขง (นรข.)

View moreกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรและกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม

 • 02 มกราคม 2563
 • 10:27:47
 • 120

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นำโดย ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรและกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่พนมบุรินทร์ (ภูกระแต) กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บุคลากร จัดขึ้นเพื่อใช้กีฬาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับคนในองค์กร และทำให้บุคลากรจากต่างคณะ/วิทยาลัย ได้พบปะกัน อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป โดยในปีนี้แบ่งออกเป็นกีฬาสีดังต่อไปนี้ คือ ฟุตบอล 9 คน วอลเลย์บอล แชร์บอล ตะกร้อ กอล์ฟ และกีฬาฮาเฮ บรรยากาศเป็นอย่างอบอุ่น สนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพและความสามัคคีแก่บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีการแบ่งสี เป็น 4 สี คือ 1.สีเขียว ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย งานวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 2.สีเหลือง ได้แก่ วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 3.สีฟ้า ได้แก่ คณะครุศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยบริการ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม 4.สีแดง ได้แก่ สถาบันภาษา วิทยาลัยนาหว้า คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและบัญชี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่แวลา 08.00 น. โดยมีสีสันความสนุกส่งท้ายปีด้วยขบวนพาเหรด จากทีมนักกีฬาทั้ง 4 สี ที่ขนทัพดรัมเมเยอร์ กองเชียร์ และนักกีฬาที่แต่ละคนจัดเต็มมาด้วยความรักความสามัคคีของแต่ละสี พร้อมประชันการแข่งขันความสนุกส่งท้ายปี 2019 และยิ้มรับปี 2020 ต่อจากนั้น หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมกีฬา ในช่วงเวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรมสานสัมสัมพันธ์ NPU Family Happy New Year 2020 ณ ลานหน้าบ้านพักรับรองอธิการบดี (ภูกระแต) ซึ่งมีการออกร้านจากซุ้มอาหารรสเลิศ จากคณะ/วิทยาลัย และการแสดงจากทีมคณะผ้บริหาร ที่จัดมาเซอร์ไพร์ สร้างรอยยิ้มให้กับบุคลากร และการการแสดงจากคณะสีทั้ง 4 สี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างความสนุกสนาน และยังมีการจับของรางวัลปีใหม่แก่บุคลากรอีกด้วย

View more


โครงการสร้างความสัมพันธ์และวัฒนธรรมที่ไดีขององค์กร

 • 02 มกราคม 2563
 • 10:44:22
 • 84

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วพบ.นคพรนม ได้จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์และวัฒนธรรมที่ไดีขององค์กร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายปิ่นโต พระสงฆ์ 9 รูป พิธีบายศรีสู่ขวัญ คณบดีและอาจารย์ ที่เรียนจบปริญญาเอก และผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และกิจกรรมปีใหม่ชาว วพบ.นครพนม

View more


ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • 02 มกราคม 2563
 • 09:44:43
 • 104

วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นำโดย ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วพบ.นคพรนม เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วพบ.พระพุทธบาท สระบุรี การศึกษาดูงานในครั้งนี้ วพบ.นครพนม ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอนภาคทฤษฏี การทดลองและภาคปฏิบัติ การเตรียมพร้อมการสอนใบประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ การเรียนการสอนแบบ Simolation Base Learning (SBL) ตลอดจนได้เยี่ยมชมแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางการพยาบาลของ วพบ.นครพนม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมทรง มณีรอด ผู้อำนวยการ วพบ.พระพุทธบาทสระบุรี และ ดร.ประกริต รัชวัตร์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา วพบ.สระบุรี ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกัลยาณมิตร

View more


โครงการพัฒนาการวัดประเมินผล กิจกรรมพัฒนาข้อสอบรวบยอดทางการพยาบาล

 • 18 ธันวาคม 2562
 • 14:47:26
 • 114

วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 โดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาข้อสอบรวบยอดทางการพยาบาล เพื่อให้อาจารย์พยาบาลเพิ่มพูนความรู้ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาพยาบาล และพัฒนาเครื่องมือและข้อสอบรวบยอด สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ กล่าวเปิดโครงการ และให้กำลังใจอาจารย์ในการพัฒนาข้อสอบรวบยอดฯ ในครั้งนี้

View more


เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญสายสนับสนุน

 • 16 ธันวาคม 2562
 • 13:59:50
 • 133

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นำโดย ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดอบรมเรื่อง Service Mind ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญสายสนับสนุน การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม พร้อมคณะในการดำเนินการเป็นวิทยากรในครั้งนี้

View more


เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน วพบ.นครพนม เข้าศึกษาดูงาน วพบ.นครราชสีมา

 • 16 ธันวาคม 2562
 • 11:15:45
 • 117

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นำโดย ดร.บุญรอด ดอนประเพ็่ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านงานธุรการ งานทะเบียน งานยานพาหนะ งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ให้มีความพัฒนาในด้านการทำงานการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับอย่างเป็นกัลยาณมิตร อย่างอบอุ่น เป็นกันเอง

View moreวันพ่อแห่งขาติ ประจำปี 2562

 • 06 ธันวาคม 2562
 • 15:12:05
 • 104

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

View more


กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

 • 19 พฤศจิกายน 2562
 • 09:34:50
 • 132

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการ "สืบสานประเพณีลอยกระทง : ไทนคร สมมานทีธาร ประจำปีการศึกษา 2562" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี โดยมีนางสาวพัชรินทร์ คำวุฒิ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนร่วมกันรักษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงของไทยให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมกันแสดงถึงเอกลักษณ์ประจำชาติ 3. เพื่อตอบสนองพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนครพนม ผลการประกวดนางนพมาศ มหาวิทยาลัยนครพนม ในครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมได้รับ รางวัลชนะเลิศ : น.ส.ตรีชฎา โคตรอาษา คณะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


Freshy NPU 2019 การประกวด ดาว เดือน ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนมประจำปี 2562

 • 14 พฤศจิกายน 2562
 • 08:29:48
 • 135

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมการประกวด ดาว – เดือน – ดาวเทียม มหาวิทยาลัยนครพนม Freshy NPU 2019 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ตรีภพ ชินบูรณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม กล่าวรายงานโดย นางสาวพัชรินทร์ คำวุฒิ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่พนมบุรินทร์ (ภูกระแต) กิจกรรม Freshy NPU 2019 จัดขึ้นเพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษา Freshy ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนครพนม อีกทั้งสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ รักใคร่กลมเกลียว ระหว่างพี่น้องร่วมสถาบัน คณะ/วิทยาลัย ให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมที่น้องใหม่และรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างมิตรภาพ ขวัญกำลังใจ ความรักใคร่กลมเกลียว ช่วยปรับสภาวะการปรับตัวของน้องใหม่มหาวิทยาลัยนครพนม สร้างความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกัน สำหรับการประกวด Freshy NPU 2019 มีตัวแทนจาก 14 คณะ/วิทยาลัย ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม แบ่งออกเป็น ดาว 14 คน เดือน 14 คน และดาวเทียม ส่งเข้าประกวดร่วมสร้างสีสัน จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 34 คน ซึ่งการเข้าประกวดในครั้งนี้ น้องๆ ตัวแทนจากคณะ/วิทยาลัย ต้องเข้าเก็บตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันกับพี่น้องต่างคณะ ตลอดทั้งกิจกรรม ก่อนขึ้นเวทีประกวด เริ่มต้นช่วงเช้า มีการเปิดตัวผู้เข้าประกวด ในชุด Freshy ต่อด้วยการประกวดชุด Concept ชนเผ่าประยุกต์ และรอบแสดงความสามารถพิเศษ ที่น้องๆ ทุกคณะ/วิทยาลัย ต่างพากันงัดเอาคอสตูมสุดเจ๋ง และอุปกรณ์ประกอบฉากที่ร่วมด้วยช่วยกันคิดค้น แสดงบนเวทีอย่างสนุกสนาน ซึ่งผลการประกวดในครั้งนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้รับรางวัล ดาวมหาวิทยาลัยนครพนม รางวัลชนะเลิศ นางสาวสุดารัตน์ เตินเตือน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

View more


วันปิยมหาราช

 • 24 ตุลาคม 2562
 • 08:29:59
 • 143

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อ.อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อ.วรรษมน ปาพรม รองคณบดีฝ่ายแผนและวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดยในปีนี้รัฐบาลได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติจนกระทั่งเสด็จสวรรคต โดยวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช และเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 109 ปี

View more


วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

 • 23 ตุลาคม 2562
 • 22:27:39
 • 153

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อประโยชน์ไพศาลแก่ประเทศชาติในด้านการศึกษา การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข

View more


งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

 • 23 ตุลาคม 2562
 • 21:16:52
 • 146

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เข้าร่วม "งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562" เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

View more


วันมหิดล ประจำปี 2562

 • 03 ตุลาคม 2562
 • 10:14:53
 • 146

วันที่ 24 กันยายน 2562 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" ณ โรงพยาบาลนครพนม

View more


การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร

 • 22 กันยายน 2562
 • 12:06:14
 • 411

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์ จังหวัดนครพนม ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง "การจัดการคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร" ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนองวัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญร่วม ปริปุณณะ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานในการเปิดการประชุม และ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมในการประชุมวิชาการ ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง 2P Safety โดย พว.ศิริวรรณ อักษรครบุรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนครพนม และการเสวนาประเด็นสถานการณ์ แนวโน้ม และการดูแลผู้สูงอายุในยุคประเทศไทย 4.0 โดยวิทยากร คุณพรรณทิพา มีธรรม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และ คุณบุญร่วม ปริปุณณะ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพนมซึ่งดำเนินรายการโดย อาจารย์อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


พิธีสมโภชยกยอดน้ำค้างทองคำ กระดิ่งทองคำชัยมงคลฯ

 • 09 กันยายน 2562
 • 14:10:22
 • 167

ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ร่วมประกอบพิธีสมโภชยกยอดน้ำค้างทองคำ กระดิ่งทองคำชัยมงคล และดอกบัวทองคำ ประดิษฐานบนยอดพระธาตุพนมบรมเจดีย์ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธี หลังมีการขออนุญาตกรมศิลปากร ทำการปฏิสังขรณ์ เนื่องจากยอดองค์พระธาตุพนมอันเดิมเริ่มทรุดโทรม เกิดจากกรดสิ่งปฏิกูลที่มีการบูรณะมาตั้งแต่ ปี 2518 หลังจากพระธาตุพนมล้ม และมีการบูรณะขึ้นใหม่ ซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดสร้างยอดอันใหม่ขึ้น ประกอบไปด้วย ยอดน้ำทองคำ มีลักษณะเหมือนหยดน้ำค้าง ประดับด้วยกระดิ่งทองคำ จำนวน 32 ใบ และดอกบัวทองคำ ประดับตกแต่งด้วยเพชร รวมใช้ทองคำในการสร้าง 19 กิโลกรัม เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุพนม ตลอดจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งภายในองค์พระธาตุพนม ได้บรรจุพระอรังคธาตุ (กระดูกส่วนหัวอกของพระพุทธเจ้า) ถือเป็นพระบรมเจดีย์ ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.8 อายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปี ที่สำคัญถือเป็นการบูรณะปรับปรุง ในรอบ 44 ปี

View more


นักศึกษา วพบ.นพ.ได้รับรางวัลระดับดี ประเภท Poster presentation

 • 07 กันยายน 2562
 • 10:01:39
 • 116

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมจิตร นางสาวบุณยานุช สว่าง นางสาวนิติอร นนท์จันทร์ นางสาวนิราวรรณ วันทาวงค์ นางสาวปนัดนา สุภักดี นางสาวปรางค์ทิพย์ ประชุมแดง นางสาวปิยธิดา ภาคแก้ว และ อาจารย์อรุณรัตน์ อุทัยแสง อาจารย์ที่ปรึกษานวัตกรรม ในโอกาสที่ผลงานนวัตกรรมเรื่อง “ผลของนวัตกรรมชุดสื่อช่วยสอน Up Skills Inject ต่อความรู้และทักษะการฉีดยา ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 26” ที่ได้รับรางวัลระดับดี ประเภท Poster presentation ในการประชุมสามัญและประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “พยาบาล: เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” (Nurses – A voice to Lead Health For All) ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

View more


นักศึกษาวพบ.นพ. รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดนครพนม

 • 07 กันยายน 2562
 • 09:40:56
 • 103

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นางสาวจิรประภา ศิลปศร นักศึกษาชั้นปีที่3 รุ่นที่ 25 และนายเกรียงไกร พันธ์เจริญนักศึกษาชั้นปีที่4 รุ่นที่24 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครพนม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

View more


ร่วมพิธีมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียนอายุราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม

 • 06 กันยายน 2562
 • 17:31:39
 • 107

ดร. บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ พร้อมคณะ ร่วมพิธีมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียนอายุราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 2562. ณ ห้องประชุมพนมนาคา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม.

View more


โครงการปั้มช่วยชีวิตปลอดภัย

 • 03 กันยายน 2562
 • 15:42:00
 • 111

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดกิจกรรม โครงการปั้มช่วยชีวิตปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ การปฏิบัติการเพื่อช่วยชีวิตคนที่หัวใจหยุดเต้น หรือคนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหัน เพื่อทำให้หัวใจที่หยุดเต้น สามารถกลับมาเต้นใหม่ได้ เลือดไปเลี้ยงสมองได้ มีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม

View more


Bcnn ขับขี่ปลอดภัย

 • 03 กันยายน 2562
 • 14:13:51
 • 107

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดกิจกรรม BCNN ขับขี่ปลอดภัย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม มาบรรยาในหัวข้อการขับขี่ปลอดภัยในท้องถนน

View moreพิธีมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา 2562

 • 25 สิงหาคม 2562
 • 10:08:50
 • 139

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี และคณาจารย์เข้าร่วมพิธีมอบดวงประทีป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พิธีมอบดวงประทีป เป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล เป็นการสืบทอดเจตนารมย์การเป็นพยาบาลที่ดี และเพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบ ความอดทน ความเอื้ออารีต่อผู้ป่วย ตะเกียงจะถูกส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมกันนี้ผู้รับจะท่องคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นพยาบาลที่ดี ของฟลอเรนซ์ไนติงเกล

View more


พิธีไหว้ครู รับหมวก เลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 • 25 สิงหาคม 2562
 • 10:42:43
 • 196

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีไหว้ครู รับหมวก เลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณและความกตัญญูกตเวทิตาแก่ครู อาจารย์ ที่ท่านได้สั่งสอน ให้ความรู้ ความถนัด แก่ศิษย์ทุกคน

View more


ทำบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่

 • 22 สิงหาคม 2562
 • 09:38:28
 • 117

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 06.50 เป็นต้นไป ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทุกชั้นปี ร่วมงานทำบุญรับร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมตะวันเบิกฟ้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


วันแม่แห่งชาติ

 • 18 สิงหาคม 2562
 • 12:48:36
 • 110

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา19.00 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้นำคณะอาจารย์เจ้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

View more


งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 • 18 สิงหาคม 2562
 • 11:32:52
 • 109

วันอาทิตย์ ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-10.00 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาฯ ได้เข้าร่วมงานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะฯเนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีในการถวายราชสดุดีเพื่อประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

View more


เยี่ยมแหล่งฝึกและชี้แจงแผนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา

 • 05 สิงหาคม 2562
 • 09:06:36
 • 92

วันพฤหัส​บดีที่​ 1 สิงหาคม​ 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี​นครพนม​ นำโดย ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง​ คณบดีฯ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงค์ นำทีมคณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก การพยาบาลเด็ก การพยาบาลสูติศาสตร์ เยี่ยมแหล่งฝึกและชี้แจงแผนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา ที่ รพ. สกลนคร และ รพ. มุกดาหาร

View more


ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น

 • 30 กรกฎาคม 2562
 • 11:56:47
 • 143

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นางสาวเดือนแรม วารีบ่อ, นางสาวธวัลพร หน่อแก้ว,นางสาวธารารัตน์ ภูศรีฤทธิ์, นางสาวธิดารัตน์ หงสาชุม,นางสาวนาฏญา นาสมตรอง และนางสาวนฤมล บุญยะรัง ศิษย์เก่าพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 21วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น เรื่อง ผลการออกกำลังกายแบบฟ้อนกลองยาวต่อระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับไขมันในเลือดในผู้สูงอายุ The Effects of Fown Klong Yao Exercise to Blood Pressure level Blood Sugar level and Blood Cholesterol level in Older Adults. เนื่องในการประชุมวิชาการะดับชาติ ประจำปี2562 เรื่อง ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลทหารบกร่วมกับสถานบันการศึกษา13 แห่ง และในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว

View more


ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ

 • 23 กรกฎาคม 2562
 • 09:50:19
 • 121

วันนี้ 22 ก.ค.2562 เวลา 8.30 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยฯ

View more


ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี

 • 23 กรกฎาคม 2562
 • 08:04:36
 • 127

วันนี้ 22 ก.ค.2562 เวลา 15.30น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวแสดงความยินดีกับ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง เนื่องในโอกาสได้รับการดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลฯ ร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดี

View more


ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

 • 01 กรกฎาคม 2562
 • 09:15:59
 • 142

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการประเมินคุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

View more


รางวัลนักวิจัยดีเด่นฯ

 • 18 มิถุนายน 2562
 • 16:57:17
 • 169

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โดย ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดี แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านทุนสนับสนุนวิจัยภายนอกและบุคลากรที่มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 2561 ในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2562 โดยมีผู้ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 1. ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญชัย หมื่นห่อ 1.3 อาจารย์วิสัย คะตา 1.4 อาจารย์วรรษมน ปาพรม 1.5 ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ 1.6. อาจารย์มารศรี ศิริสวัสดิ์ 1.7 ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ 1.8 อาจารย์ณัฏฐ์กานต์ ปภากิจพงศ์ภัค 1.9 อาจารย์อัจฉราพร ปิติพัฒน์ 1.10 ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม 1.11 นายนรากร พลหาญ 2. นักวิจัยดีเด่นด้านทุนสนับสนุนวิจัยภายนอก 2.1 ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์

View more


คิด-ทำนอกกรอบ

 • 15 มิถุนายน 2562
 • 12:32:55
 • 125

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ร่วมกับ มหาลัยนครพนม จัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม มั่งคั่ง ด้วยกระบวนการคิด-ทำนอกกรอบ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธาน และคุณวิชัย ทองแดง (พ่อมดตลาดหุ้น) เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

View more


walk Rally

 • 15 มิถุนายน 2562
 • 12:36:45
 • 172

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดกิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่(Walk Rally ) กิจกรรม Walk Rally นี้จัดขึ้นเพื่อทำให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

View more


" ออนซอนเด้...เสน่ห์นครพนม"

 • 14 มิถุนายน 2562
 • 11:05:05
 • 106

วันที่ 12 มิ.ย.2562 เวลา 14.00 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดี ร่วมงานแถลงข่าว การประกวดหนังสั้นและภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว " ออนซอนเด้...เสน่ห์นครพนม" ณ โรงแรมอาร์โฟโต้ จ.นครพนม

View more


พิธีบายศรีสู่ขวัญ

 • 14 มิถุนายน 2562
 • 11:04:02
 • 143

วันนี้ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 15.00 น. ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ รองคณบดี ให้เกีรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10

View more


ม.สงขลานครินทร์ เข้าเยื่ยมชมศึกษาดูงาน

 • 07 มิถุนายน 2562
 • 15:14:26
 • 133

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.สงขลานครินทร์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดยการมาเยียมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.สงขลานครินทร์ในครั้งนี้

View more


โครงการ green office

 • 28 พฤษภาคม 2562
 • 10:43:11
 • 107

View more


พิธีทำน้ำอภิเษก

 • 09 เมษายน 2562
 • 08:09:37
 • 182

วันที่ 8 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยพิธีทำน้ำอภิเษกในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

View more


โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิจัยระหว่างประเทศ

 • 04 เมษายน 2562
 • 15:03:20
 • 167

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิจัยระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษาจากประเทศเวียดนาม และประเทสลาว ในการแลกเปลียนความรู้ทางด้ายวิจัยในครั้งนี้

View more


โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ปีการศึกษา 2561

 • 04 เมษายน 2562
 • 15:02:12
 • 171

วันที่ 26 มีนาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

View more


มอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี 2562

 • 07 มกราคม 2562
 • 11:00:02
 • 169

เมื่อวันที่ 3-4 มกราคม 2562 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยโรงพยาบาลนครพนม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลนครพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์จังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสกลนคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหาร เนื่องในวันปีใหม่ประจำปี 2562

View more


โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัติย์

 • 04 ธันวาคม 2561
 • 09:39:50
 • 93

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วม"โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัติย์" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธงของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


วันพยาบาลแห่งชาติ

 • 22 ตุลาคม 2561
 • 12:59:15
 • 379

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักต้นไม้แห่งชาติ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อประโยชน์ไพศาลแก่ประเทศชาติในด้านการศึกษา การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข

View more


ตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 • 27 กันยายน 2561
 • 10:30:11
 • 185

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ต้อนรับ ร.ต.อ.จิรัฏฐ์ ศรีมีชัย รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 236 พร้อมคณะเข้ามาตรวจเยี่ยมและติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศรีโครตบุรีรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


วันมหิดล

 • 24 กันยายน 2561
 • 12:04:27
 • 231

วันที่ 24 กันยายน 2556 ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" ณ โรงพยาบาลนครพนม

View more


เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม

 • 19 กันยายน 2561
 • 12:55:00
 • 188

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เข้าร่วมขบวนนางรำในงาน “เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ณ บริเวณลาน Land Mark พญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม

View more


การประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 28 สิงหาคม 2561
 • 13:38:30
 • 184

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาได้นำนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในการนี้มีนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฯ ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น 1 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ poster presentation 1 รางวัล รางวัลที่ 3 poster presentation 1 รางวัล

View more


ประกวดดาว-เดือน ประจำปี2561 (FRESHY2018) (ชุดผ้าไทย)

 • 23 สิงหาคม 2561
 • 11:29:27
 • 426

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปี2561 (FRESHY2018) (ชุดผ้าไทย) ณ หอประชุมสรีโคตรบูรณ์ กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

View more


โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0

 • 22 สิงหาคม 2561
 • 11:31:04
 • 247

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนองวัฒนวรางกูร

View more


พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และมอบดวงประทีปประจำปีการศึกษา 2561

 • 22 สิงหาคม 2561
 • 12:19:57
 • 228

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และมอบดวงประทีปประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นุขรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ นักศึกษาได้เทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติของวิทยาลัยฯ และเพื่อให้นักศึกษาได้สืบสานวัฒนธรรมอันดี และควรแก่การปฏิบัติให้สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป โดยในการจัดกิจกรรมมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

View more


พิธีเลื่อนชั้น มอบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561

 • 22 สิงหาคม 2561
 • 10:22:38
 • 203

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมพิธีเลื่อนชั้น มอบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในครั้งนี้

View more


วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 • 01 สิงหาคม 2561
 • 11:30:15
 • 171

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

View more


วิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนฯ

 • 27 มิถุนายน 2561
 • 10:03:07
 • 223

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการประเมินคุณภาพภายในฯ ในครั้งนี้ วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้คะแนนระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.63 โดยความร่วมมือกันทุกฝ่ายของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน นำโดย อ.อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ คุณกมลทิพย์ เกิดวิบูลย์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยฯ

View more


กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

 • 20 มิถุนายน 2561
 • 11:56:13
 • 261

วันที่ 30 กรกฎาคม – 3 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพสู่ประเทศไทย 4.0 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะระหว่างการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้เข้าศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และศึกษาดูงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปสายสนับสนุน อบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ อบรมรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการและการใช้สำนวนภาษา อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานหลักของสายสนับสนุน เรื่องการปฏิบัติงานธุรการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน งานธุรการ งานการเงิน พัสดุ ยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ เช่น งานป้องกันอัคคีภัย การจัดระบบเข้า – ออก อาคาร วิทยาลัยฯ การเก็บรักษากุญแจ ของแต่ละอาคาร และงานรักษาความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ลิขิต ลิ้มรสสวย เป็นวิทยากรในครั้งนี้

View more


พิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 • 20 มิถุนายน 2561
 • 10:31:23
 • 216

วันนี้( 25 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.09 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 22 ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 147 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม กิจกรรมช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อ พระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อด้วย พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาพยาบาลดีเด่น นักศึกษาพยาบาลที่มีผลการเรียนดีเด่นนักศึกษาที่มีผลคะแนนการสอบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาสูงสุด และพิธีมอบสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ตามลำดับ โดยหลังจากเสร็จพิธี ประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และนำสู่เข้าสู่พิธีขอขมาอาจารย์ และพิธีอำลาสถาบัน ซึ่งเป็นพิธีที่ปฏิบัติต่อกันมาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


ฝ่ายวิจัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ณ.โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2561 โดยทีมว

 • 19 มิถุนายน 2561
 • 12:44:50
 • 140

ฝ่ายวิจัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ณ.โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2561 โดยทีมวิทยากร 1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี Editor in Chief, Journal of the Medical Association of Thailand 2. ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 3. ดร.สุภาพร วรรณสันทัด กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้บทความวิจัยและบทความวิชาการ รวม 20 เรื่อง

View more


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่8 และอำลาสถาบัน

 • 05 มิถุนายน 2561
 • 12:35:26
 • 321

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่8และอำลาสถาบัน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

View more


กิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ.ประจำปี 2561

 • 18 เมษายน 2561
 • 10:34:47
 • 331

วันที่ 11 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีเก่า ออเจ้า วพบ.นพ.ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในบรรยากาศประเพณีไทยอันอบอุ่นของเทศกาลสงกรานต์ โดยมี ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในงาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย

View more


วพบ.นพ. ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล

 • 03 เมษายน 2561
 • 09:10:15
 • 277

วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาฯ สภาการพยาบาล

View moreกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

 • 20 มีนาคม 2561
 • 09:58:09
 • 230

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพรรณทวี โรงแรมเดอะพรรณราย โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการวัดประเมินผลและการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวัดและประเมินผลทางการพยาบาล ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และนำไปพัฒนาแบบประเมินที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน

View more


กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10

 • 05 มีนาคม 2561
 • 11:01:58
 • 344

3-4 มี.ค.2561 คณะอาจารย์ และ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่10 โดยปีนี้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพ มีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม จากสปป.ลาว เวียดนาม ไทย สถาบัน จากสปป.ลาว ที่เข้าร่วมได้แก่ มหาวิทยาลัยสุขภาพแห่งชาติ เวียงจันทร์ โรงเรียนสาธารณสุขแขวงคำม่วน โรงเรียนสาธารณสุขแขวงจำปาสัก โรงเรียนสาธารณสุขแขวงเชียงขวาง สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมจากเวียตนามได้แก่ Gungtri Medical School และ Fu en Medical School ส่วนสถาบันการศึกษาจากไทยที่เข้าร่วมอีกด้วยคือ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร

View more


กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการ

 • 21 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:05:26
 • 249

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคในการพัฒนาตำรา “เขียนตำราอย่างไรให้สำเร็จและโดนใจ” ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว บุคลากรสายวิชาการได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาตำราของบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาการเขียนตำราในระยะที่2เพื่อวิพากษ์เค้าโครงตำราให้มีความถูกต้องตามหลักทางวิชาการ ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้

View more


โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

 • 15 กุมภาพันธ์ 2561
 • 10:29:21
 • 238

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ กิจกรรม “จุดประกายการวิจัยและพัฒนา จากโจทย์สู่หัวข้อวิจัย คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์วิจัย การทบทวนสู่การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการเป็นวิทยากรบรรยาย ภายหลังการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เสร็จสิ้น วิทยาลัยฯ จะจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 และ 6 มีนาคมที่จะถึงนี้ เพื่อดำเนินการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากร สายวิชาการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปเสนอขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ

View more


โครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคมครั้งที่ 16

 • 31 มกราคม 2561
 • 11:41:47
 • 295

วันที่ 19 - 21 มกราคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาตนสู่การรับใช้ชุมชนและสังคมครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนบ้านจรุกเตย ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

View more


สภากาแฟ ครั้งที่ 2

 • 31 มกราคม 2561
 • 11:08:15
 • 221

วันที่ 31 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม สภากาแฟ ครั้งที่ 2 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนครพนมของเรา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในครั้งนี้ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครพนมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาในจังหวัดนครพนม

View more


คณะผู้บริหาร มนพ. พบบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

 • 23 มกราคม 2561
 • 09:36:55
 • 265

วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พบปะ พูดคุย กับบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และมหาวิทยาลัยต่อไป

View more


โครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่3/2561

 • 22 มกราคม 2561
 • 14:04:06
 • 310

วันที่ 22 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วย อ.อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) รุ่นที่3/2561 ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม

View moreวันพยาบาลแห่งชาติ

 • 24 ตุลาคม 2560
 • 15:52:09
 • 424

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมและชมรมพยาบาล ได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง

View more


ทำบุญอาจารย์ใหญ่

 • 19 ตุลาคม 2560
 • 10:14:09
 • 483

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำบุญอาจารย์ใหญ่ ณ อาคาร 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

View more


วันมหิดล

 • 12 ตุลาคม 2560
 • 14:55:02
 • 267

วันที่ 24 กันยายน 2560 หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครพนม พร้อมใจร่วมนำพวงมาลามาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” โดยในวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณโรงพยาบาลนครพนม

View more


วพบ.นพ.ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดสกลนคร

 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:21:41
 • 224

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม รองคณบดี นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เปิดศูนย์รับบริจาคต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยมีผู้ร่วมบริจาคกับทางวิทยาลัยฯ ทั้ง อาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น พร้อมทั้งรับบริจาคเงิน ผ่าน บัญชี อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม ซึ่งในวันนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการประสานจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยว่ายังต้องการน้ำดื่มและวัตถุดิบในการประกอบอาหารจำนวนมาก

View more


คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา วพบ.นพ.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร

 • 15 สิงหาคม 2560
 • 10:47:36
 • 255

วันนี้ (29 กรกฎคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษา นำสิ่งของบริจาคจากจากศูนย์รับบริจาควิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร

View more