• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร

  • 22 กันยายน 2562
  • 12:06:14
  • 50

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ชมรมพยาบาลและผดุงครรภ์ จังหวัดนครพนม ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง "การจัดการคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร" ณ ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนองวัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญร่วม ปริปุณณะ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานในการเปิดการประชุม และ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมในการประชุมวิชาการ ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง 2P Safety โดย พว.ศิริวรรณ อักษรครบุรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนครพนม และการเสวนาประเด็นสถานการณ์ แนวโน้ม และการดูแลผู้สูงอายุในยุคประเทศไทย 4.0 โดยวิทยากร คุณพรรณทิพา มีธรรม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และ คุณบุญร่วม ปริปุณณะ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพนมซึ่งดำเนินรายการโดย อาจารย์อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม