• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

รางวัลนักวิจัยดีเด่นฯ

  • 18 มิถุนายน 2562
  • 16:57:17
  • 48

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โดย ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดี แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านทุนสนับสนุนวิจัยภายนอกและบุคลากรที่มีผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 2561 ในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2562 โดยมีผู้ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 1. ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติ 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญชัย หมื่นห่อ 1.3 อาจารย์วิสัย คะตา 1.4 อาจารย์วรรษมน ปาพรม 1.5 ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ 1.6. อาจารย์มารศรี ศิริสวัสดิ์ 1.7 ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ 1.8 อาจารย์ณัฏฐ์กานต์ ปภากิจพงศ์ภัค 1.9 อาจารย์อัจฉราพร ปิติพัฒน์ 1.10 ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม 1.11 นายนรากร พลหาญ 2. นักวิจัยดีเด่นด้านทุนสนับสนุนวิจัยภายนอก 2.1 ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์