• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

ม.สงขลานครินทร์ เข้าเยื่ยมชมศึกษาดูงาน

  • 07 มิถุนายน 2562
  • 15:14:26
  • 38

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.สงขลานครินทร์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดยการมาเยียมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.สงขลานครินทร์ในครั้งนี้