• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

มอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี 2562

  • 07 มกราคม 2562
  • 11:00:02
  • 58

เมื่อวันที่ 3-4 มกราคม 2562 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยโรงพยาบาลนครพนม รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลนครพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์จังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลสกลนคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหาร เนื่องในวันปีใหม่ประจำปี 2562