• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

วันพยาบาลแห่งชาติ

  • 22 ตุลาคม 2561
  • 12:59:15
  • 159

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดนครพนม ประจำปี 2561 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักต้นไม้แห่งชาติ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อประโยชน์ไพศาลแก่ประเทศชาติในด้านการศึกษา การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข