• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

  • 20 มิถุนายน 2561
  • 11:56:13
  • 66

วันที่ 30 กรกฎาคม – 3 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพสู่ประเทศไทย 4.0 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะระหว่างการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้เข้าศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และศึกษาดูงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปสายสนับสนุน อบรมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการ อบรมรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการและการใช้สำนวนภาษา อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานหลักของสายสนับสนุน เรื่องการปฏิบัติงานธุรการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน งานธุรการ งานการเงิน พัสดุ ยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ เช่น งานป้องกันอัคคีภัย การจัดระบบเข้า – ออก อาคาร วิทยาลัยฯ การเก็บรักษากุญแจ ของแต่ละอาคาร และงานรักษาความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ลิขิต ลิ้มรสสวย เป็นวิทยากรในครั้งนี้