• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

พิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  • 20 มิถุนายน 2561
  • 10:31:23
  • 64

วันนี้( 25 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.09 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 22 ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 147 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิผลทางการศึกษา ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม กิจกรรมช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อ พระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อด้วย พิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาพยาบาลดีเด่น นักศึกษาพยาบาลที่มีผลการเรียนดีเด่นนักศึกษาที่มีผลคะแนนการสอบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาสูงสุด และพิธีมอบสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ตามลำดับ โดยหลังจากเสร็จพิธี ประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และนำสู่เข้าสู่พิธีขอขมาอาจารย์ และพิธีอำลาสถาบัน ซึ่งเป็นพิธีที่ปฏิบัติต่อกันมาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม