• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

ฝ่ายวิจัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ณ.โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2561 โดยทีมว

  • 19 มิถุนายน 2561
  • 12:44:50
  • 34

ฝ่ายวิจัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ณ.โรงแรมเพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2561 โดยทีมวิทยากร 1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี Editor in Chief, Journal of the Medical Association of Thailand 2. ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 3. ดร.สุภาพร วรรณสันทัด กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้บทความวิจัยและบทความวิชาการ รวม 20 เรื่อง