• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่8 และอำลาสถาบัน

  • 05 มิถุนายน 2561
  • 12:35:26
  • 159

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่8และอำลาสถาบัน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา