• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

วพบ.นพ. ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล

  • 03 เมษายน 2561
  • 09:10:15
  • 163

วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับการประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาฯ สภาการพยาบาล