• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

  • 20 มีนาคม 2561
  • 09:58:09
  • 118

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพรรณทวี โรงแรมเดอะพรรณราย โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการวัดประเมินผลและการพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวัดและประเมินผลทางการพยาบาล ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และนำไปพัฒนาแบบประเมินที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน