• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา การเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการ

  • 21 กุมภาพันธ์ 2561
  • 10:05:26
  • 155

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเขียนตำราของบุคลากรสายวิชาการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคในการพัฒนาตำรา “เขียนตำราอย่างไรให้สำเร็จและโดนใจ” ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว บุคลากรสายวิชาการได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาตำราของบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาการเขียนตำราในระยะที่2เพื่อวิพากษ์เค้าโครงตำราให้มีความถูกต้องตามหลักทางวิชาการ ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้