• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงาน วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

  • 15 กุมภาพันธ์ 2561
  • 10:29:21
  • 141

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ กิจกรรม “จุดประกายการวิจัยและพัฒนา จากโจทย์สู่หัวข้อวิจัย คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์วิจัย การทบทวนสู่การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการเป็นวิทยากรบรรยาย ภายหลังการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เสร็จสิ้น วิทยาลัยฯ จะจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวนี้ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 และ 6 มีนาคมที่จะถึงนี้ เพื่อดำเนินการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากร สายวิชาการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปเสนอขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ