• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

  • 07 เมษายน 2564
  • 09:45:29
  • 15

วันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ที่มาศึกษาดูงานของวิทยาลัยฯ และกิจกรรมสโมสรนักศึกษา โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม