• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของสายสนับสนุน

  • 05 เมษายน 2564
  • 15:36:32
  • 15

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โดยผ่ายบริหาร ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของสายสนับสนุน ณ จังหวัดจันทบุรี โดยกิจกรรมของโครงการฯ มีดังนี้ นำโดย ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เพื่อศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับบุคลากรสายสนับสนุน เช่น งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานกิจการนักศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานเลขาฯ งานวิจัย งานบัณฑิตศึกษา งานทะเบียนการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบุคลากร งานซ่อมบำรุง งานอาคารสถานที่ เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนศึกษาจากสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาตนเองในงานของตัวเองที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทางวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ให้การต้อนรับอย่างกัลยาณมิตร เมื่อศึกษาดูงานเสร็จแล้ว วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มเชื่อมความสัมพันธ์ในองค์กร สรุปผลการศึกษาดูงานและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม มาเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ในครั้งนี้