• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม “การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียน”

  • 12 กุมภาพันธ์ 2564
  • 13:17:09
  • 9

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม“การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในโรงเรียน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนด้านสุขภาพแก่ชุมชน และให้บริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้กับชุมชนตามแนวพระราชดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี