• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล ประจำปี 2563

  • 28 ธันวาคม 2563
  • 09:02:35
  • 25

วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัด โครงการพัฒนาข้อสอบวัดความรู้รวบยอดทางการพยาบาล ประจำปี 2563 ณ หอประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ โดยการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้และเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมสำหรับการสอบประมวลความรู้และการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และเพื่อช่วยให้บัณฑิตพยาบาลสามารถสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพฯ ผ่านครั้งแรกได้มากที่สุด