• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

มอบทุนการศึกษา

  • 07 ตุลาคม 2563
  • 10:33:34
  • 25

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ แลบุคลากรสายสนับสนุน ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์สมภพ แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 7 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ณ ห้องประชุมศรีโคตรบุรีรัตน์์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาได้แก่ นางสาวพรศิริ เกตุฤทธิ์ นางสาววิไลลักษณ์ มัชฌิโม นางสาวสุชานาถ ชมชื่น นางสาวแสงจันทร์ พละสุข นางสาวมลิดา เนื้อจันทา นางสาปรัศนียาพร เดชแพง และนางสาวศิริรัตน์ ไกยกิจ