• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพฯ

  • 04 กันยายน 2563
  • 09:28:02
  • 20

ฝ่ายแผนและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ในระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ ห้องพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยากร ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร โดยมี ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ จุดประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อร่างแผนงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน