• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

ครบรอบ 15 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

  • 03 กันยายน 2563
  • 10:27:59
  • 24

เมื่อวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม "ครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม" โดยร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จากนั้นร่วมพิธีสักการะบูชาพระพุทธพิทยมงคล ณ หอพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยนครพนม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ตามลำดับ