• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2563 (ผ่านระบบออนไลน์)

  • 18 พฤษภาคม 2563
  • 14:40:32
  • 42

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้โอวาทและให้ความรู้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในการทำงานสู้เส้นทางสีขาว