• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

ห้องภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี2020

  • 04 กุมภาพันธ์ 2563
  • 11:37:03
  • 140

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาลุ่มน้ำโขงเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี2020 “กีฬาเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2020 ณ โรงเรียนสาธารณสุขเชียงขวาง แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน และการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทย คือ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเวียงจันท์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจำปาสัก โรงเรียนสาธารณสุขอุดมไช โรงเรียนพยาบาลเทคนิคเวียงจันท์ โรงเรียนสาธารณสุขแขวงคำม่วน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพสาธารณสุขสาละวัน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพสาธารณสุขอัตตะปือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนสาธารณสุขเชียงขวาง การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมได้มีการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันในสถาบันการศึกษาทางด้านสุขภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งในและต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ/หรือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระหว่างกันของสถาบันการศึกษาทางด้านสุขภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งในและต่างประเทศ และเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งต่อไป ในปี 2022 คือ โรงเรียนสาธารณสุขอุดมไช แขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว