• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
 • bcnn@npu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

หมายเลขติดต่อภายนอก

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม Tle.(042-512196) Fax.(042-512184)
 • งานทะเบียนและวัดผล (042-511860)
 • งานการเงินและงานพัสดุ (042-514472)
 • งานเลขานุการผู้บริหาร (042-514471)

หมายเลขโทรศัพท์

ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะผู้บริหาร

 • 4918 คณบดี (ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร)
 • 4913 รองฯฝ่ายบริหาร (ผศ.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร)
 • 4911 รองฯฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง (อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม)
 • 4912 รองฯฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (อ.ยุวดี สารบูรณ์)
 • 4915 รองฯฝ่ายวิชาการ (ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ)
 • 4916 รองฯฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัยากรมนุษย์ (อ.พยอม สินธุศิริ)
 • 4902 คุณนรากร, คุณสุปราวีณ
 • 4909 คุณเกล็ดทราย
 • 4907 คุณทัศพร

กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก

 • 4904 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก (อ.ดวงใจ บุญคง)
 • 4821 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก (ดร.บุญรอด, อ.วิภาวรรณ อ.รัตติยา, อ.อรุณรัตน์)
 • 4822 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก (อ.สมเกียรติ บุญ., อ.ละอองดาว, อ.อมรรัตน์, อ.สุขมาพร)
 • 4823 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก (ผศ.พัชนี, อ.วิสัย, อ.นาฎนภา, อ.ยุพเรศ)
 • 4824 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก (อ.อภิสิทธิ์, อ.สุชาดา, อ.มารศรี)
 • 4825 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก (อ.ดัชนี,อ.วุฒิพงษ์ )
 • 4828 กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก (อ.จรินทร, อ.ณัติยา, อ.วิมลศิริ, อ.เนาวรัตน์ )

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก

 • 4905 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (อ.สมสมร เรืองวรบูรณ์)
 • 4826 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (ผศ.เนตรฤทัย, อ.วรรษมน, อ.ชลินดา, อ.อัจฉราพร)

กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

 • 4904 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (อ.มะยุรี)
 • 4827 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (อ.กมลนัทธ์, อ.สุรชัย, อ.ชัยวัฒน์, อ.ปาริชาติ)
 • 4829 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ (ผศ.ดร.วิรมณ, อ.สมเกียรติ สุทธรัตน์, ผศ.สุประวีณ์)

กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

 • 4917 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ)
 • 4202 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (อ.วราพร, อ.ศิริภรณ์, อ.ทัศน์วรรณ)
 • 4203 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (อ.ดารุนนีย์)
 • 4204 กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (อ.สุปราณี, อ.ตรีนุช, อ.ชฎารัตน์, อ.ดรัลรัตน์)

กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

 • 4917 หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน (ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ)
 • 4205 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน (อ.อุทัยวรรณ, อ.อรอุมา, อ.เปี่ยมศักดิ์, อ.เบญจยามาศ)
 • 4206 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน (ผศ.ดร.นุชรัตน์, อ.อนันตศักดิ์, อ.วศินภัทร์, อ.ชิณกรณ์)
 • 4207 วิชาการศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพ (อ.สงกรานต์, อ.บรรจง, อ.โกมล)

งานวิจัย

 • 4830 งานวิจัย (ดร. รุ้งลาวัลย์)

งานสำนักงานและอื่นๆ

 • 4105 หัวหน้าสำนักงานคณบดี (คุณกมลทิพย์)
 • 4101 งานแผนฯ (คุณวันวิสาข์, คุณปนัดดา)
 • 4102 งานประกันคุณภาพการศึกษา (คุณศิริญา, คุณกรรณิการ์)
 • 4103 งานการเจ้าหน้าที่ (คุณสิริกุล)
 • 4104 งานธุรการ (คุณประเพลิน)
 • 4106 งานธุรการ (คุณนิรมล)
 • 4106 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณอนุพงษ์)
 • 4108 งานการเงินและบัญชี (คุณสายทอง, คุณศิริพร, คุณแว่นแก้ว)
 • 4109 งานพัสดุ (คุณจันทร์เพ็ญ, คุณพรทิพย์, คุณวิภาดา)
 • 4110 Lab ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (คุณคนึงนิตย์)
 • 4111 โรงรถ (คุณจักรกฤษณ์ ,คุณราม ,คุณไพฑูรย์)
 • 4112 Lab ชั้น6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (คุณจำปี)
 • 1001 ห้องกิจการนักศึกษา (คุณปัญจารี, คุณสิริลักษณ์)
 • 4900 ห้องทะเบียนและวัดผล (คุณประวิทย์ ,คุณศิรินาฏ ,คุณฑรรญมล)
 • 1000 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณจักรพันธ์, คุณสุเมธ)
 • 1004 ห้องมูลนิธิจิตอาทรในประเทศไทย เวรสุขภาพนักศึกษา(ลงเวลาเข้า-ออก)นอกเวลาราชการ
 • 1005 ห้องพักอาจารย์เวร อาคาร3
 • 1008 โรงครัว (คุณเกษมสุข ,คุณบำรุง ,คุณรินรดา)
 • 1009 ห้องสมุด (คุณพัณนิดา, คุณสุพักต์)
 • 1010 ห้องศูนย์เด็ก (คุณนิภาพร, คุณจารุวรรณ, คุณรัตนา)
 • 1011 งานช่างซ่อมบำรุง(คุณจิระวงค์ ,คุณสมมารถ, คุณวิทยากร,คุณปัญญา ) (คุณจันทร์ อาษาวัง)
 • 1012 ห้องปฏิบัติการพยาบาล ชั้น3 อาคาร1 (คุณหวานตา)
 • 1013 ห้องเจ้าหน้าที่เวรนอน หอพัก5ชั้น
 • 1014 ห้องเวรสุขภาพ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

 • 4113 รปภ. ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 • 4114 รปภ. ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(หน้าลิฟท์)
 • 1006 รปภ. ประจำป้อม ประตู1

ที่อยู่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 92 ถ.กลางเมือง ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000