• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

โครงสร้างบุคลากรตามฝ่ายงาน

คณบดี
ดร. บุญรอด ดอนประเพ็ง
รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
รองคณบดี
ผศ. เจริญชัย หมื่นห่อ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นาย อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์
รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร. วิรมณ กาสีวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ. สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์
รองคณบดีฝ่ายแผนและวิจัย
นางสาว นาฎนภา อารยะศิลปธร
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยคณบดี
นาง วิสัย คะตา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
นางสาว วรรษมน ปาพรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และติดตามงบประมาณ
นาย สุรเชษฐ์ สมตัว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรการเรียนรู้สู่องค์กรสุขภาวะ
ฝ่ายบริหาร
นาง กมลทิพย์ เกิดวิบูลย์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
นาง สายทอง จันทร์เต็มดวง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาว สิริกุล จันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นาง แว่นแก้ว สว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง ศิริพร เดชาจิรสิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาว วิภาดา จะตุเทน
นักวิชาการพัสดุ
นาย จิระวงค์ ไทยวงศ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นาง ประเพลิน ภูมิชัย
พนักงานพิมพ์ ส3
นาง พรทิพย์ เอ๊ฟวา
พนักงานพิมพ์ ส3
นาง จันทร์เพ็ญ เนื่องชมภู
พนักงานพิมพ์ ส3
นาง จำปี เทพกรรณ์
พนักงานประจำห้องทดลอง ส2
นาย ปัญญา ทิณบูรณ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป บ2
นาง เกษมสุข สุริรมย์
แม่บ้าน บ2
นางสาว บำรุง สว่างแก้ว
พนักงานรับโทรศัพท์ บ2
นาย ไพฑูรย์ อาษาวัง
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นาย ราม ดีผดุง
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นาย จักรกฤษณ์ เหมะธุลิน
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นาย วิทยากร ผ่านเมือง
หัวหน้าช่าง
นาย สมมารถ ม่วงลาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง รินรดา สุวรรณมาโจ
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
นางสาว นิรมล อินทร์ตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว เกล็ดทราย ไชยกิ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
นางสาว วันวิสาข์ คำเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายวิชาการ
นาย โกมล บุญแก้ว
อาจารย์
นางสาว ศิรินาฎ ต้นสวรรค์
นักวิชารศึกษา
นางสาว สุปราวีณ ฉิมแสง
นักวิชาการศึกษา
นางสาว สุพักต์ ศิริบ่อแก
บรรณารักษ์
นาง ทัศพร พันธุ์คุ้มเก่า
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2
นาง คนึงนิตย์ รัตนโกเศศ
พนักงานประจำห้องทดลอง ส2
นาย ประวิทย์ สุขรัง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
นาง หวานตา บัวเคน
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร
นางสาว ฑรรญมล สุทธิโสม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นาง ปนัดดา ม่วงลาย
เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุขสาธิต
นางสาว กรรณิการ์ นนทวงศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง นิภาพร พลสิมมา
ครูพี่เลี้ยง
นางสาว รัตนา ษมากรวิทิต
ครูพี่เลี้ยง
นางสาว จารุวรรณ ชัยวุฒิ
ครูพี่เลี้ยง
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
นางสาว ปัญจารี ปราบใหญ่
นักกิจการนักศึกษา
นาง จันทร์ อาษาวัง
แม่บ้าน บ2
นางสาว สิริลักษณ์ ผาสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและรับรองสถาบัน
นางสาว ศิริญา โสภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิจัย
ดร. เบญจยามาศ พิลายนต์
อาจารย์
นางสาว อมรรัตน์ แสงใสแก้ว
อาจารย์
นาย นรากร พลหาญ
นักวิจัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากรการเรียนรู้สู่องค์กรสุขภาวะ
นาย อนุพงษ์ ศรีวิรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย สุเมธ บันหาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย จักรพันธ์ ปัญญะ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์