• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • info@bcnn.ac.th

โครงสร้างบุคลากรตามฝ่ายงาน

คณบดี
ผศ.ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
รองคณบดี
ผศ. นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นางสาว ศิริรัตน์ อินทรเกษม
รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
นาง พยอม สินธุศิริ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผศ. จุรีรัตน์ กอเจริญยศ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางสาว ยุวดี สารบูรณ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร. วิรมณ กาสีวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาว จรินทร โคตพรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
นาย นรากร พลหาญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรการเรียนรู้สู่องค์กรสุขภาวะ
นาย อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาและกำกับมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายบริหาร
นาง กมลทิพย์ เกิดวิบูลย์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
นาง สายทอง จันทร์เต็มดวง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาว สิริกุล จันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นาง แว่นแก้ว สว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง ศิริพร เดชาจิรสิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาว วิภาดา จะตุเทน
นักวิชาการพัสดุ
นาง ประเพลิน ภูมิชัย
พนักงานพิมพ์ ส3
นาง พรทิพย์ เอ๊ฟวา
พนักงานพิมพ์ ส3
นาง จันทร์เพ็ญ เนื่องชมภู
พนักงานพิมพ์ ส3
นาง จำปี เทพกรรณ์
พนักงานประจำห้องทดลอง ส2
นาง เกษมสุข สุริรมย์
แม่บ้าน บ2
นางสาว บำรุง สว่างแก้ว
พนักงานรับโทรศัพท์ บ2
นาย ไพฑูรย์ อาษาวัง
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นาย ราม ดีผดุง
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นาย จักรกฤษณ์ เหมะธุลิน
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นางสาว เกล็ดทราย ไชยกิ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง รินรดา สุวรรณมาโจ
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
นางสาว วันวิสาข์ คำเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายวิชาการ
ผศ. บรรจง พลไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาว ศิรินาฎ ต้นสวรรค์
นักวิชารศึกษา
นางสาว สุปราวีณ ฉิมแสง
นักวิชาการศึกษา
นางสาว สุพักต์ ศิริบ่อแก
บรรณารักษ์
นาง ทัศพร พันธุ์คุ้มเก่า
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2
นาง คนึงนิตย์ รัตนโกเศศ
พนักงานประจำห้องทดลอง ส2
นาย ประวิทย์ สุขรัง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
นาง หวานตา บัวเคน
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร
นางสาว ฑรรญมล สุทธิโสม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นาง ปนัดดา ม่วงลาย
เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุขสาธิต
นาง กรรณิการ์ นนทวงศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง นิภาพร พลสิมมา
ครูพี่เลี้ยง
นางสาว รัตนา ษมากรวิทิต
ครูพี่เลี้ยง
นางสาว จารุวรรณ ชัยวุฒิ
ครูพี่เลี้ยง
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
นางสาว ปัญจารี ปราบใหญ่
นักกิจการนักศึกษา
นาง จันทร์ อาษาวัง
แม่บ้าน บ2
นางสาว สิริลักษณ์ ผาสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและรับรองสถาบัน
นางสาว ศิริญา โสภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิจัย
นาย สงกรานต์ นักบุญ
อาจารย์
นางสาว นิรมล อินทร์ตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากรการเรียนรู้สู่องค์กรสุขภาวะ
นาย อนุพงษ์ ศรีวิรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย สุเมธ บันหาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย จักรพันธ์ ปัญญะ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
นาย จิระวงค์ ไทยวงศ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นาย ปัญญา ทิณบูรณ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป บ2
นาย วิทยากร ผ่านเมือง
หัวหน้าช่าง
นาย สมมารถ ม่วงลาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป