• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

โครงสร้างบุคลากรตามฝ่ายงาน

คณบดี
ดร. บุญรอด ดอนประเพ็ง
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
รองคณบดี
ผศ. เจริญชัย หมื่นห่อ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร. วิรมณ กาสีวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นาย อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์
รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
นางสาว วรรษมน ปาพรม
รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร. นัฐรัมภาพร ธนปิยวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้
ดร. สุรชัย เฉนียง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
นาย อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
นาง ณัฏฐ์กานต์ ปะภากิจพงศ์ภัค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
นางสาว รัตติยา ทองอ่อน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ฝ่ายบริหาร
นาง กมลทิพย์ เกิดวิบูลย์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
นาง สายทอง จันทร์เต็มดวง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาว สิริกุล จันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นาง แว่นแก้ว สว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง ศิริพร เดชาจิรสิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นาย อนุพงษ์ ศรีวิรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย สุเมธ บันหาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาว วิภาดา จะตุเทน
นักวิชาการพัสดุ
นาย จิระวงค์ ไทยวงศ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นาง ประเพลิน ภูมิชัย
พนักงานพิมพ์ ส3
นาง พรทิพย์ เอ๊ฟวา
พนักงานพิมพ์ ส3
นาง จันทร์เพ็ญ เนื่องชมภู
พนักงานพิมพ์ ส3
นาย ปัญญา ทิณบูรณ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป บ2
นาง เกษมสุข สุริรมย์
แม่บ้าน บ2
นางสาว บำรุง สว่างแก้ว
พนักงานรับโทรศัพท์ บ2
นาย ไพฑูรย์ อาษาวัง
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นาย ราม ดีผดุง
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นาย จักรกฤษณ์ เหมะธุลิน
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นาย จักรพันธ์ ปัญญะ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
นาย วิทยากร ผ่านเมือง
หัวหน้าช่าง
นาย สมมารถ ม่วงลาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง รินรดา สุวรรณมาโจ
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
นางสาว นิรมล อินทร์ตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ฑรรญมล สุทธิโสม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาว กาลทิวา สูญราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
นาย โกมล บุญแก้ว
อาจารย์
นางสาว ศิรินาฎ ต้นสวรรค์
นักวิชาการศึกษา
นางสาว ศิริญา โสภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว สุปราวีณ ฉิมแสง
นักวิชาการศึกษา
นาง ทัศพร พันธุ์คุ้มเก่า
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2
นาย ประวิทย์ สุขรัง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
นางสาว นางสาวนัฐฑิฌา ประพัศรางค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแผนและบริการวิชาการ
นางสาว กรรณิการ์ นนทวงศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว นฤมล ผาสุข
ผู้ช่วยบรรณารักษ์
นาง นิภาพร พลสิมมา
ครูพี่เลี้ยง
นางสาว รัตนา ษมากรวิทิต
ครูพี่เลี้ยง
นางสาว จารุวรรณ ชัยวุฒิ
ครูพี่เลี้ยง
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
นางสาว ปัญจารี ปราบใหญ่
นักกิจการนักศึกษา
นาง จันทร์ อาษาวัง
แม่บ้าน บ2
นางสาว สิริลักษณ์ ผาสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้
นางสาว วาสนา คำสงค์
บรรณารักษ์
นาง คนึงนิตย์ รัตนโกเศศ
พนักงานประจำห้องทดลอง ส2
นาง จำปี เทพกรรณ์
พนักงานประจำห้องทดลอง ส2
นาง หวานตา บัวเคน
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร
งานวิจัย
ดร. เบญจยามาศ พิลายนต์
อาจารย์
นาย นรากร พลหาญ
นักวิจัย