• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

โครงสร้างบุคลากรตามฝ่ายงาน

คณบดี
ดร. บุญรอด ดอนประเพ็ง
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
รองคณบดี
ผศ. เจริญชัย หมื่นห่อ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร. วิรมณ กาสีวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นาย อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์
รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
นางสาว วรรษมน ปาพรม
รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดี
นาย อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
นาง ณัฏฐ์กานต์ ประภากิจพงศ์ภัค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ดร. สุรชัย เฉนียง
หัวหน้ากลุ่มวิชากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ / ผู้ช่ว่ยคณบดีวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค
นางสาว อมรรัตน์ แสงใสแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
นาง วิภาวรรณ สีหาคม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสิ่งสนับสนุนการเรียรรู้
ฝ่ายบริหาร
นาง กมลทิพย์ เกิดวิบูลย์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
นาง สายทอง จันทร์เต็มดวง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ(ไปช่วยราชการที่สถาบันภาษา)
นางสาว สิริกุล จันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นาง แว่นแก้ว สว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง ศิริพร เดชาจิรสิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นาย อนุพงษ์ ศรีวิรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย สุเมธ บันหาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาว วิภาดา จะตุเทน
นักวิชาการพัสดุ
นาย จิระวงค์ ไทยวงศ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นาง ประเพลิน ภูมิชัย
พนักงานพิมพ์ ส3
นาง พรทิพย์ เอ๊ฟวา
พนักงานพิมพ์ ส3
นาง จันทร์เพ็ญ เนื่องชมภู
พนักงานพิมพ์ ส3
นาง จำปี เทพกรรณ์
พนักงานประจำห้องทดลอง ส2
นาย ปัญญา ทิณบูรณ์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป บ2
นาง เกษมสุข สุริรมย์
แม่บ้าน บ2
นางสาว บำรุง สว่างแก้ว
พนักงานรับโทรศัพท์ บ2
นาย ไพฑูรย์ อาษาวัง
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นาย ราม ดีผดุง
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นาย จักรกฤษณ์ เหมะธุลิน
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นาย จักรพันธ์ ปัญญะ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
นาย วิทยากร ผ่านเมือง
หัวหน้าช่าง
นาย สมมารถ ม่วงลาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง รินรดา สุวรรณมาโจ
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
นางสาว นิรมล อินทร์ตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว ฑรรญมล สุทธิโสม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
นาย โกมล บุญแก้ว
อาจารย์
นางสาว ศิรินาฎ ต้นสวรรค์
นักวิชารศึกษา
นางสาว ศิริญา โสภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาว สุปราวีณ ฉิมแสง
นักวิชาการศึกษา
นางสาว สุพักต์ ศิริบ่อแก
บรรณารักษ์
นาง ทัศพร พันธุ์คุ้มเก่า
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2
นาง คนึงนิตย์ รัตนโกเศศ
พนักงานประจำห้องทดลอง ส2
นาย ประวิทย์ สุขรัง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
นาง หวานตา บัวเคน
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร
นางสาว เกล็ดทราย ไชยกิ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแผนและบริการวิชาการ
นางสาว กรรณิการ์ นนทวงศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นาง นิภาพร พลสิมมา
ครูพี่เลี้ยง
นางสาว วันวิสาข์ คำเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาว รัตนา ษมากรวิทิต
ครูพี่เลี้ยง
นางสาว จารุวรรณ ชัยวุฒิ
ครูพี่เลี้ยง
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
นางสาว ปัญจารี ปราบใหญ่
นักกิจการนักศึกษา
นาง จันทร์ อาษาวัง
แม่บ้าน บ2
นางสาว สิริลักษณ์ ผาสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิจัย
ดร. เบญจยามาศ พิลายนต์
อาจารย์
นาย นรากร พลหาญ
นักวิจัย