• +66 4251 2196 , 0 4251 4471
  • bcnn@npu.ac.th

โครงสร้างบุคลากรตามกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
นาง ณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลในคลินิก
ผศ.ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร. นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร. สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร. วิสัย คะตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. จุรีรัตน์ กอเจริญยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. พัชนี สมกำลัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นาง ดวงใจ บุญคง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นาง วิภาวรรณ สีหาคม
อาจารย์
นาง ณัฏฐ์กานต์ ปะภากิจพงศ์ภัค
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
นางสาว อมรรัตน์ แสงใสแก้ว
อาจารย์
นาย สมเกียรติ บุญคง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาว ดัชนี สุวรรณคม
อาจารย์(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
นางสาว นาฎนภา อารยะศิลปธร
อาจารย์
นาย สุรเชษฐ์ สมตัว
อาจารย์
นางสาว เนาวรัตน์ เสนาไชย
อาจารย์/อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
นางสาว จรินทร โคตพรม
อาจารย์
นางสาว รัตติยา ทองอ่อน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
นางสาว สุขมาพร พึ่งผาสุก
อาจารย์
นางสาว ยุพเรศ โจมแพง
อาจารย์
นางสาว กุลพิธาน์ จุลเสวก
อาจารย์
นาง อรุณรัตน์ อุทัยแสง
อาจารย์
นาย วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก
อาจารย์
นางสาว ชมพูนุช พูมพิจ
อาจารย์
นางสาว ประภากร ศรีสง่า
อาจารย์(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ดร. สุปราณี สิทธิกานต์
หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ผศ. ประไพรัตน์ แก้วศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นาง พยอม สินธุศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางสาว วราพร มีแก้ว
อาจารย์
นางสาว ตรีนุช คำทะเนตร
อาจารย์
นางสาว ศิริภรณ์ เหมะธุลิน
อาจารย์
นางสาว ดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน
อาจารย์
นางสาว ทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ
อาจารย์
นางสาว ณัฏยา อ่อนผิว
อาจารย์
นางสาว พรรณยุพา เหลาแตว
อาจารย์
นางสาว พิมลพรรณ เนื่องชมภู
อาจารย์
นางสาว ณิชาพร ทิพสิงห์
อาจารย์
นางสาว เปรียบแก้ว ฝาระมี
อาจารย์
นางสาว ชวาลา บัวหอม
อาจารย์(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท)
กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
นาย อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
ผศ.ดร. นุชรัตน์ มังคละคีรี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. เจริญชัย หมื่นห่อ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ. พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อุทัยวรรณ สุกิมานิล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ดร. เบญจยามาศ พิลายนต์
อาจารย์
นาย วศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล
อาจารย์
นางสาว อรอุมา แก้วเกิด
อาจารย์(อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
นาย ชิณกรณ์ แดนกาไสย
อาจารย์
นาย เปี่ยมศักดิ์ ทนุกิจ
อาจารย์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
นาง ปาริชาติ เมืองขวา
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
ผศ.ดร. วิรมณ กาสีวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร. สุรชัย เฉนียง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
นาย สมเกียรติ สุทธรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางสาว มะยุรี วงค์กวานกลม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นาย ชัยวัฒน์ อินไชยา
อาจารย์
นางสาว กมลนัทธ์ คล่องดี
อาจารย์
กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
นาย อภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์
รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
ผศ.ดร. สมสมร เรืองวรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาว วรรษมน ปาพรม
รองคณบดีฝ่ายแผนและบริการวิชาการ
ผศ.ดร. รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ. สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ. เนตรฤทัย ภูนากลม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
นางสาว มารศรี ศิริสวัสดิ์
อาจารย์
นางสาว ชลินดา คำศรีพล
อาจารย์
นางสาว อัจฉราพร ศรีโคตร
อาจารย์
นางสาว เจนจิรา ฆารประเดิม
อาจารย์
นางสาว ชนิชา ไชยต้นเชือก
อาจารย์
นางสาว ผกามาส ตงศิริ
อาจารย์